„Zamilovat se do Boha je největší romantika, hledat Ho největší dobrodružství, najít Ho největší lidský úspěch.“ – sv. Augustin

„Spa“ neboli lázně jsou místem oddechu, kde se dá skvěle vypnout a zapomenout na každodenní stres. To je i cílem těchto webovek. A ještě mnohem víc – jak se nabít a získat energii, sílu a odvahu do všedního dne.

Do lázní nebo na dovolenou se dostaneme jen jednou za čas, ale ten pocit oddechu, čistoty, novoty a obnovy si můžeme udržovat stále. Doufám, že právě to Vám tyto stránky přinesou.

Myslím, že si zde každý může najít něco pro sebe – lehké čtení nebo zkoumání, jak se věci vlastně mají; příběhy i hluboké pravdy, citáty i dlouhá čtení. 

Příjemné osvěžení!

„Bůh není náboženství.“

„Bůh je Láska.“

(Bible, 1. Jan, kapitola 4, verš 8 i 16)


Někomu na Tobě záleží

Ano, Ně­komu na Tobě opravdu záleží, a pro­to Ti teď po­sí­lá to­to ma­lé po­sel­ství.

Všich­ni po­tře­bu­je­me lás­ku, být milováni, ně­ko­ho mi­lo­vat, to je podstatou na­še­ho by­tí. Jsme zde na Zemi proto, že nás Ně­kdo miluje a chce, aby­chom byli šťastní, abychom si uží­va­li ži­vo­ta a aby nám nic nechybělo.

Proč je však na svě­tě to­lik smut­ku a utr­pe­ní? To­lik zla, strá­dá­ní a umí­rá­ní? Proč ne­mů­že být všech­no nád­her­né a dokonalé? 

Na po­čát­ku to ta­ko­vé by­lo a mě­lo to tak zů­stat. Avšak so­bect­ví, závist, cham­ti­vost a mocichtivost ne­ustá­le způ­so­bu­jí vět­ši­nu trá­pe­ní na svě­tě a má na tom podíl každý z nás. Buď­me upřím­ní, ne­chovali jsme se někdy sobecky, ne­dě­la­li jsme vě­ci, o nichž jsme věděli, že nejsou správné?

Nemusíme se kvůli tomu ale trápit, protože je tu Někdo, kdo by nám raději daroval nový začátek. Chce nás zahrnout spoustou darů – radostí ze života, klidem v duši, spokojeností, a hlav­ně lás­kou. Lás­kou k sobě, k ostat­ním a k Němu. Je dár­cem vše­ho dob­ra, milující Bůh, On je lás­ka.

Opravdu mu na Tobě záleží a potěšilo by Ho, kdybys mu dal šanci. Pokud bys rád zažil Jeho bezpodmínečnou lásku, můžeš začít třeba tím, že řekneš tuto modlitbu:

„Milý Ježíši, prosím Tě, vejdi do mého srdce.
Od­pusť mi všech­no špatné, co jsem kdy udě­lal.
Dej mi dar věčného života v Nebi a naplň mě Svou láskou.
Amen.“
 

Jest­li jsi si tuto (nebo podobnou) modlitbu řekl upřím­ně, Je­žíš vešel do Tvého života. Slíbil také, že Tě od tohoto okamžiku nikdy neopustí. Bude s Tebou stále a nikdy Tě nepřestane milovat.

Bůh v Bibli slíbil, že nám se­tře sl­zy z očí, zba­ví nás bo­les­ti—ať už z osa­mě­los­ti, ze smutku, stra­chu, depresí či zmat­ku—a da­ru­je nám pře­krás­ný nový ži­vot v lásce, kte­rý tr­vá na­vě­ky!

To ale neznamená, že Tvůj život bude od nynějška jen dokonalý, nežijeme v perfektním světě. Ale kdykoliv Ho požádáš, dá Ti lásku a sílu na to, co potřebuješ zvládnout. Můžeš Ho poprosit o pomoc kdykoliv, i když si budeš myslet, že si to nezasloužíš. Neočekává od Tebe dokonalost, nesoudí Tě, přijímá Tě úplně a naprosto takového jaký jsi právě teď.