Někomu na Tobě záleží

Ano, Ně­komu na Tobě opravdu záleží, a pro­to Ti teď po­sí­lá to­to ma­lé po­sel­ství.

Všich­ni po­tře­bu­je­me lás­ku, být milováni, ně­ko­ho mi­lo­vat. To je podstatou na­še­ho by­tí. Jsme zde na Zemi proto, že nás Ně­kdo miluje a chce, aby­chom byli šťastní, abychom si uží­va­li ži­vo­ta, aby nám nic nechybělo.

Proč je však na svě­tě to­lik smut­ku a utr­pe­ní? To­lik zla, strá­dá­ní a umí­rá­ní? Proč ne­mů­že být všech­no nád­her­né a dokonalé? 

Na po­čát­ku to ta­ko­vé by­lo a mě­lo to tak zů­stat. Avšak so­bect­ví, závist, cham­ti­vost a mocichtivost ne­ustá­le způ­so­bu­jí vět­ši­nu trá­pe­ní na svě­tě. Na tom má podíl každý z nás. Buď­me upřím­ní, ne­chovali jsme se někdy sobecky? Ne­dě­la­li jsme vě­ci, o nichž jsme věděli, že nejsou správné?

Už ale není třeba se kvůli tomu trápit. Ně­kdo by nás místo toho raději obdaroval – radostí ze života, klidem v duši, spokojeností, a hlav­ně lás­kou – lás­kou k sobě, k ostat­ním a k Němu. On je dár­cem vše­ho dob­ra, Bůh lás­ky, mi­lu­jí­cí Bůh, ne­boť On je lás­ka.

Ano, Jemu na Tobě opravdu záleží a potěšilo by Ho, kdybys mu dal šanci vstoupit do Tvého života. Pokud bys rád zažil Jeho bezpodmínečnou lásku, můžeš začít třeba tím, že ze srdce řekneš tuto modlitbu:

„Milý Ježíši, prosím Tě, staň se součástí mého života.
Od­pusť mi všech­no sobecké a špatné, co jsem kdy udě­lal.
Přijímám dar věčného života v Nebi, který jsi nám slíbil a děkuji Ti,
že mě teď naplníš Svou láskou.
Amen.“
 

Jest­li jsi si tuto (nebo podobnou) modlitbu řekl upřím­ně, Je­žíš vešel do Tvého života. Slíbil také, že Tě od tohoto okamžiku nikdy neopustí. I kdybys na Něj zapomněl, On s Tebou bude stále.

Ano, Bůh v Bibli slíbil, že nám se­tře sl­zy z očí, zba­ví nás bo­les­ti—ať už z osa­mě­los­ti, z podceňová­ní, ze stra­chu, z depresí či zmat­ku—a da­ru­je nám pře­krás­ný nový ži­vot v lásce, kte­rý tr­vá na­vě­ky!

To ale neznamená, že Tvůj život bude od nynějška jen dokonalý, nežijeme v perfektním světě. Ale kdykoliv Ho požádáš, dá Ti lásku a sílu na to, co potřebuješ zvládnout, i když si třeba budeš myslet, že si to nezasloužíš. On Tě vnímá pouze s láskou, nesoudí a přijímá Tě takového, jaký jsi. 😊

Advertisement