Co je Bůh

Co je Bůh a kdo Ježíš?

Bible nám říká, že „Bůh je Duch“ a že „Bůh je láska.“ (Viz Jan 4:24, 1.Janův 4:8.)

(Tyto odkazy ukazují, kde se v Bibli nachází určitý verš nebo citát. První informace označuje  část Bible; číslo, které následuje, je kapitola a poslední číslo je samotný verš.)

Bůh je všemohoucí Duch lásky, který všechno stvořil. Je hybnou silou vesmíru a je tak velký a mocný, že je naprosto nedefinovatelný naším omezeným lidským chápáním.

Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný, což je pro nás něco nepředstavitelného. I přesto nás velice miluje a chce, abychom Ho poznali a milovali. Aby nám ukázal svoji lásku a pomohl nám pochopit Sebe samého, poslal na zem v lidském těle svého vlastního Syna, Ježíše Krista. Skrze Něj nám bylo umožněno spatřit Boha. Ježíš přiblížil Boha našemu lidskému chápání.

Představ si, že před dvěma tisíci lety poslal Bůh na zem svého vlastního Syna, svrchovaného Pána nebes a vládce vesmíru, aby se stal jedním z nás! Byl zázračně počat v těle pokorné dívky Marie a vzal na sebe lidské tělo. Tak se stal zároveň synem člověka i Synem Boha.

Ježíš nebyl obyčejný člověk. Ani o Něm nelze hovořit pouze jako o učiteli, rabínovi, duchovním otci nebo prorokovi. Všechny tyto tituly mu právem patří, ale On byl někým daleko větším. Narozdíl od náboženských učitelů, kteří žili před Ním i po Něm, Ježíš nejen hovořil o Bohu a o lásce, ale On sám byl Božím Synem a láskou, takže přesně věděl, o čem mluví.

Konal dobro

Ježíš přijal nejen lidské tělo, ale i lidský způsob života, zvyky, jazyk a oděv, aby nám mohl lépe porozumět a aby s námi byl schopen komunikovat na nízké úrovni našeho chápání. Stal se obyvatelem tohoto světa, členem lidské společnosti, člověkem v těle, aby nás mohl obdařit svou láskou a aby nám s dětsky prostou jednoduchostí předal svou zvěst.

Přišel na zem a osvojil si život obyčejného tesaře. Teprve ve věku třiceti let začal svoji službu jako putující prorok a náboženský učitel. Žil jako my, pracoval jako my, spal jako my, jedl jako my a dělal všechno, co musíme dělat my. Byly doby, kdy byl unavený, smutný, hladový a žíznivý. Stal se jedním z nás a jak Bible říká: „na sobě zakusil všechna pokušení podobně jako my, ale nedopustil se hříchu“ (Židům 4:15).

Ježíš chodil a konal dobro. Sytil hladové, uzdravoval nemocné, povzbuzoval a utěšoval smutné a zarmoucené. Miloval každého, i ty, kterých si nikdo nevšímal.

Neměl žádný kostel a nebyl hlavou žádné oficiální církve. Jednoduše se setkával s lidmi na ulicích, na pobřeží, na tržištích a všude obohacoval svou zvěstí o lásce každého, kdo Mu naslouchal. Přátelil se i s těmi nejopovrhovanějšími lidmi tehdejší společnosti: s výběrčími daní, opilci, prostitutkami a hříšníky.

Jeho náboženství bylo velmi jednoduché, a proto prohlásil, že musíme být jako malé dítě, abychom je mohli přijmout (viz Matouš 18:3). Nikdy nekázal ani neučil o komplikovaných ceremoniích a složitých náboženských obřadech. Vše, o čem kázal a co ukazoval, byla láska (viz Matouš 22:36-40).

Nemusel zemřít

Ale ne každému se líbilo, co Ježíš dělal a kázal. Právě naopak. Zákoníci a farizeové – bohatí a mocní náboženští představitelé – Ježíše nesnášeli, protože Jeho učení podlamovalo jejich autoritu a osvobozovalo lidi od jejich tradic a diktátorské kontroly. Nakonec Jeho nepřátelé přiměli tehdejší vládu, aby byl zatčen, mučen, odsouzen a ukřižován.

Ježíš nemusel na kříži zemřít. Řekl: „Je Mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Matouš 28:18). Byl Božím Synem a všechna vesmírná síla Mu byla k dispozici, připravena plnit Jeho příkazy. Těm, kdo Ho zatýkali, řekl: „Neměli byste nade Mnou žádnou moc, kdyby vám nebyla dána shůry“ a „myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by Mi ihned víc než dvanáct legií andělů?“ (viz Jan 19:11, Matouš 26:53). Mohl si zavolat na pomoc nebeské vojsko, aby Mu pomohlo zničit Jeho nepřátele, dobýt Řím, převzít vládu nad světem a přinutit všechny lidi, aby padli na kolena a klaněli se Mu. Namísto toho se rozhodl, že za nás položí svůj život.

Proč zemřel?

Proč se tedy Pán vesmíru, vtělený Bůh, vydal lidem, aby byl zajat, falešně obžalován, odsouzen, bičován a přibit na kříž jako obyčejný zločinec? Odpověď je prostá: Protože nás všechny miloval – včetně tebe a mě.

Každý z nás někdy dělal něco co nebylo správné a někdy jsme i někomu ublížili. Bible říká: „Všichni zhřešili (udělali chyby) a jsou si tím vzdáleni od Boha.“ (Římanům 3:23). Když děláme věci, které nejsou v lásce, oddaluje nás to od Boha. A tak, aby nás mohl vzít Bůh k sobě, Ježíš, Boží Syn, na sebe vzal všechny naše špatnosti. Nechal se odsoudit a vytrpěl hroznou smrt ukřižováním. Zemřel smrtí hříšníka, abychom my díky Jeho oběti, mohli získat odpuštění.

Porážka smrti

Tři dny po pohřbu Jeho mrtvého těla se však stalo něco, co šokovalo Jeho nepřátele a dokázalo Jeho následovníkům, že byl skutečně Božím Synem: Vstal z mrtvých a navždy zvítězil nad smrtí a peklem.

Po svém vzkříšení se Ježíš osobně ukázal stovkám svých následovníků, povzbudil je a dodal jim sílu. Řekl jim, že odchází ke svému nebeskému Otci a že s nimi zůstává v duchu a bude stále žít v jejich srdcích. Dal jim také nádherné zaslíbení: „Jednoho dne se opět vrátím.“ (Viz Jan 14:3.) Ale už ne jako obyčejný člověk, ale jako mocný vládce a velký král. Řekl: „Syn člověka přijde s mocí a slávou.“ (Viz Lukáš 21:27.)

Poznej Ho!

Chtěl by ses přesvědčit, že tento člověk plný lásky, Ježíš Kristus, Boží Syn, je cestou ke spasení a věčnému životu? Jediné co musíš udělat je požádat Ho, aby Ti ukázal, že existuje, a přijmout Jeho dar věčného života. Tím se dostaneš do bližšího vztahu s Bohem, naším nebeským Otcem, a až zemřeš, budeš s Ním žít věčně v nebi.

Můžeš začít třeba tím, že Ježíše požádáš, aby vešel do Tvého života. Jednou z možností je, když se upřímně pomodlíš tuto (nebo nějakou podobnou) modlitbu:

„Milý Ježíši, prosím Tě, vejdi do mého života. Odpusť mi, co jsem kdy udělal špatného. Dej mi Svůj dar věčného života a naplň mě Svou láskou. Amen.“

***

Jeden jediný život …

… který změnil svět

          Byl jednou jeden člověk, který se narodil v zapadlé vesnici jedné prosté ženě. Vyrůstal v jiné neznámé vesnici a do svých třiceti let byl truhlářem. Potom se na tři roky stal putujícím kazatelem.

          Nikdy nenapsal žádnou knihu. Nikdy nezastával žádnou funkci. Nikdy nevlastnil dům. Nikdy neměl rodinu.

          Nikdy nechodil do školy. Nikdy nevstoupil do moderního velkoměsta. Nikdy se nevzdálil víc než dvě stě mil od svého rodiště. Nikdy nedocílil ničeho, co současná společnost považuje za známku velikosti.

          Neměl žádné doporučující listiny, pouze sebe sama. Neměl nic z tohoto světa, pouze moc svého božského člověčenství. Už v době mládí se proti Němu zvedla vlna odporu.

          Jeho přátelé od Něj utekli. Jeden z nich Ho zapřel a jiný Ho zradil. Byl vydán do rukou svých protivníků a zakusil potupu soudního procesu.

          Byl přibit na kříž mezi dvěma zloději. Když umíral, popravčí losovali o Jeho jediný pozemský majetek – roucho. Když zemřel, sejmuli Ho a položili do vypůjčeného hrobu díky soucitu přítele.

          Uběhlo skoro dvacet století a dnes je považován za největší zdroj vedení a božské inspirace, k němuž se lidstvo upíná.

          Určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že všechna vojska, která kdy pochodovala; všechny námořní flotily, které se kdy plavily; všechny parlamenty, které kdy zasedaly; a všichni králové, kteří kdy panovali, neovlivnili život člověka na Zemi mocněji než tento jediný život – život Ježíše.

***

Evangelium podle Jana

          Čtyři knihy v Novém Zákoně- evangelium – Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo – vyprávějí krásný příběh Ježíšova života na zemi. Můžeš si přečíst nejprve Evangelium Jana, zjistíš, že je nejsrozumitelnější, obsahuje nejvíce Ježíšových slov a vysvětluje, jaký má Jeho láska dopad na náš život.

Zde je klíčová pasáž a verš z Janova evangelia, které si zaslouží zvláštní pozornost:

Co to znamená být „znovuzrozený“?

Kapitola 3

Nikodém

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, jaké děláš ty, není-li Bůh s ním.“

Ježíš mu odpověděl: „Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“

„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“

Ježíš mu odpověděl: „Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.“

Klíčový verš: Jan 3:16

Neboť Bůh tak miloval svět (Tebe), že dal svého jediného Syna (Ježíše),aby každý, kdo v něj věří… měl věčný život.

– * –

Advertisement