Pro Tebe


Můj milý,

jsi Mým dítětem a Já tě miluji. Je to tak jednoduché. Miluji tě bez ohledu na to, co jsi vykonal či nevykonal.

Jsi na této zemi, žiješ svůj život a snažíš se najít, co bys měl dělat a jak to dělat – jak žít, jak přežít – a to je boj. Já to vím a rozumím ti, je to životní zápas. Ale to všechno se pro tebe může stát snazším, když se duchovně spojíš se Mnou.

Neboť přestože tvůj život jde dál, stárneš, a pak zemřeš, tvůj duch nikdy nezestárne. Nikdy nezemře. To opravdové, co nyní přebývá ve schránce tvého těla, bude žít navěky.

To je důvodem, proč nemáte usilovat o materiální věci tohoto světa, protože jednoho dne je budete muset opustit. Věci, které mají opravdový význam, jsou věci ducha: láska, laskavost, soucit, porozumění, dávání.

Konej tedy dobro. Miluj svoji rodinu. Miluj své přátele. Miluj své blližní. Ukazuj lásku těm, které potkáváš. Prokazuj laskavost, soucit a milosrdenství. Neboť prokazováním lásky ukazuješ ostatním Mě, protože Já, Bůh, jsem láska.

S věčnou láskou,

Tvůj nebeský Otec

Jako bys byl jediný

    Miluji tebe, právě tebe, jako bys byl jediný. Moje láska se právě teď vztahuje k tobě. Moje láska, odpuštění a milost jsou tu pro tebe, chceš-li je přijmout.

   Miluji tě takového, jaký jsi. Neshromažďuji tvoje omyly a chyby, abych je proti tobě mohl použít. Moje oči jsou vůči nim zaslepené. Vidím pouze dobro a možnosti, které nikdo jiný nevidí.

   Vím o každé tvé slze. Slyším každý tvůj pláč. Cítím každý tvůj pocit marnosti, každou obavu, každé bře

meno, každou touhu. Vím o tobě všechno – co chceš a co ti schází. Hledím přímo do tvého srdce a hluboce tě miluji.

   Toužím po tom, abych tě mohl držet v náručí, přitisknutého na svou hruď. Jsem přímo u tebe a nikdy tě neopustím.

   Miluji tebe, právě tebe, a trpělivě tu na tebe čekám. Nerozběhneš se do Mé náruče, abychom spolu mohli žít, milovat se a vychutnávat si naši lásku navěky a navždy? Jsem tvůj!

Protože tě miluji

Vidím každou tvou slzu. Slyším každý pláč.

Cítím každé tvé zklamání, každou obavu, každé břemeno, každou touhu. Vím o tobě všechno – všechny tvé potřeby, všechny nedostatky. Vidím tvé srdce a všechno, co je v něm, a hluboce tě miluji.

Toužím tě obejmout a slíbat všechna zranění a zármutky, pokud budeš chtít a dovolíš Mi to. Toužím tě potěšit, ukonejšit a nalít balzám Mé lásky na tvé bolavé srdce. Toužím odejmout každou tvoji starost, strach, všechny slzy a zklamání. Toužím odehnat každý mrak zmatku a utišit tvé napjaté nervy. Toužím rozpustit každou hořkost a obrátit každou hlubokou touhu v úžasné naplnění a skutečné uspokojení.

Toužím ti dát slunce a měsíc, hvězdy a oblohu, nebeskou extázi a lásku, která nikdy nekončí. Toužím tě vytáhnout z jakkoli hlubokých a temných zážitků, z jakkoli husté mlhy, která na tebe padla. Toužím rozpustit všechen zmatek a zklamání, které jsi v sobě potlačoval – protože tě miluji.

Mé výjimečné stvoření

Pamatuji si, jak jsem tě tvořil. S velkou pečlivostí a mimořádnou pozorností jsem zvolil každý talent, každý dar, každou vlastnost,  každý kousek tvé bytosti, až byla jejich sestava a poměr dokonale přesná a všechno dokonale spojené k naplnění Mého záměru.

Pamatuji si i okamžik, kdy jsem do tebe vdechl dech života. Láska Mě v tu chvíli tak silně rozechvěla, že jsem ji nemohl udržet, protože jsem věděl, jakou radost přineseš Mně i ostatním, jejichž životy ovlivníš během své pouti životem.

Od samého začátku tě mám před očima. Byl jsem s tebou na každém kroku tvé cesty. Dával jsem na tebe pozor. Miloval jsem tě. Pečoval jsem o tebe. Nikdy ses mi neztratil z dohledu.

Miluji od věčnosti do věčnosti. Naslouchej Mému hlasu ve svém srdci a Já ti ukážu, jak ohromná a obrovská je Má láska k tobě – láska větší než oceán, láska, která se rozpíná dále než horizont, láska, kterou ani vesmír se všemi jeho hvězdami a galaxiemi nemůže pojmout, láska, která přesahuje rozum až do nekonečna a věčnosti!

Vždy jsem tady pro tebe

Obrať se ke Mně, když se cítíš sám. Velmi mi na tobě záleží a každý okamžik jsem tu kdykoli pro tebe. Jsem tvůj stálý společník, tvůj nejlepší přítel.

Když máš pocit, že nikoho nezajímáš a nikde se nedá nalézt láska, to je ta chvíle, abych tě objal a ty jsi nalezl pokoj. Když nemáš odvahu a všechno vypadá zamotané, pohlédni do Mé tváře a spatříš Můj úsměv, protože tě miluji takového, jaký jsi. Když jsi ustaraný a zklamaný, poběž ke Mně. Budu tvůj dokonalý společník. Když máš pocit, že nikdo nedokáže pochopit těžkosti, kterými procházíš, poběž ke Mně. Já vždy rozumím. Měj zalíbení ve Mně a Já naplním všechny tvé potřeby.

V těchto mimořádných chvílích naše láska zesílí a náš vztah se prohloubí více než jakákoli pozemská láska. Z takové jednoty se Mnou vyroste tvé největší a nejtrvalejší štěstí, naplnění a uspokojení.

Podoby Mé lásky

           Má láska k tobě se projevuje mnoha různými způsoby. Projevuje se v každé radosti a rozkoši, které v životě zažíváš, v zaopatření všech tvých potřeb. Pokaždé, když tě někdo povzbudí nebo projeví sympatie, je to Má láska k tobě. Kdykoli čteš Mé Slovo a najdeš v něm sílu a inspiraci, je to Má láska k tobě. Když v noci ležíš unavený a vyčerpaný po denní námaze a dostaví se sladký spánek, který osvěží tvé tělo a ducha, je to Má láska k tobě. V čase odpočinku, kdy nacházíš zotavení, radost a smích, prožíváš Mou lásku. V každé nové věci, kterou se naučíš, v každé nové zkušenosti, ve všem, v čem nalézáš uspokojení a podněty, spokojenost srdce, odpočinek ducha a těla, v tom je Má láska k tobě. Čím více se Mě naučíš poznávat v každodenních událostech života a čím více se naučíš uvědomovat si maličkosti, ve kterých se ti zjevuji, tím lépe se naučíš znát a cítit Mou lásku.

Neboj se, Můj milý, protože tě miluji láskou, která nemá konce! Moje láska je věčná. Nic, co bys mohl udělat nebo říct, nezmění Mou lásku ani nezpůsobí, abych tě opustil nebo ti svou lásku odepřel. Když upadneš, dopustíš se chyby nebo uděláš špatnou věc, když zklameš sebe a ostatní, když Mě následuješ zpovzdálí, když nemáš lásku, kterou bys měl mít, nic z toho nezpůsobí, že tě budu milovat méně.

Prošel jsi obdobími, kdy jsi byl slabý a zase silný. Někdy jsi nahoře, někdy dole. Někdy jsi úspěšný, jindy ne. Ale Má láska je vždy stejná. Tvé neúspěchy, problémy a slabosti nemohou ovlivnit Mou lásku k tobě. Ani ji nemohou žádným způsobem oslabit.

Nic z toho, co děláš, říkáš nebo myslíš, nemůže být nikdy tak zlé, aby Má láska ochabla. Nekladu si pro lásku podmínky, že musíš být takový nebo makový, abys mohl moji lásku přijímat. Svou lásku ti dávám bezpodmínečně!

Vodopád Mé lásky

Vodopád Mé lásky nikdy nevyschne. Já svou lásku vylévám v takovém množství a hojnosti, že proudí a proudí a proudí. Nemůžeš si ji zasloužit, odpracovat, ani si ji sám vydělat, protože jsem ti ji daroval. Miluji tě, protože tě miluji – je to tak prosté. Miluji tě a nikdy tě nepřestanu milovat a Moje láska se nezmenší. Budu tě vždycky milovat nekonečnou láskou.

Stejně jako nezastavíš mocný proud vodopádu a jen se můžeš kochat pohledem na jeho krásu, cítit jeho sílu a vdechovat jeho svěžest, tak je tomu i s Mojí láskou. Chtěl bych, abys i ty mohl cítit Moji lásku v celé její plnosti, kráse, síle a slávě!

Jak moc tuto lásku v životě vidíš a cítíš, záleží na tvojí víře a na tom, v jaké míře hledáš projevy Mé lásky. Jestli věříš, že tento vodopád existuje, spatříš jej, ucítíš jej a uslyšíš jej. Budeš si moci pod něj stoupnout, aby tě omyl a očistil, budeš si pod ním moci hrát a koupat se, nechat se unášet peřejemi a prožít mnoho vzrušujících okamžiků. Dá ti klid, zahřeje ti srdce a přinese novou chuť do života.

Dary pro Tebe

Podívej se na všechny dary, které pro tebe mám. Tolik darů a jsou tak překrásné!

     Dar Mých slov – slov, která tě učí pravdě; slov, která tě posilují; slov, která ti pomáhají přiblížit se ke Mně; slov, která ti v životě pomáhají najít Můj plán. Nedopusť, aby ti proklouzla mezi prsty. Právě naopak, čti je, následuj je a buď za ně vděčný.

     Dar Mé lásky – mnohem více lásky, než můžeš pojmout; lásky, která se vylévá na ostatní.

     Dar modlitby – vědomí, že ti vždy naslouchám a chovám tě ve svém srdci.

     Dar naslouchání Mému hlasu – hlasu tvého Otce, který je ti po boku a říká „to je ta cesta, po které se máš dát.“

     Dar setrvávání v Mé blízkosti – setrvávání v Mé náruči, zatímco si sdělujeme tajemství svých srdcí.

     Dary Ducha – moudrost, poznání, porozumění, praktické dary, které ti každodenně pomáhají, dar víry a naděje.

     Dar druhých – potřebný svět kolem tebe, se kterým se můžeš dělit o všechno, co jsem ti dal.

     Jak překrásné jsou to dary!

Důvěřuj mi

           Nedívej se na to, co nemáš, ale upři svůj zrak na Mě a měj víru v Má zaslíbení. Měj víru v má Slova k tobě. Měj víru v Můj hlas, mluvící k tvému srdci. Měj víru v lásku, kterou se cítíš obklopený.

           Když tě pokouší strach, pochybnosti nebo starosti, zaměř své oči na Mě a věř. Když jsi pokoušený strachem, věř ve Mne. Když jsi zdrcený a slzy ti stékají po tváři, dál věř ve Mě. Spoléhej na Mě ve všem.

           Důvěřuj Mi, že vím, co je nejlepší. Důvěřuj Mé moudrosti. Důvěřuj Mi, že tě povedu, správně nasměruji a maximálně využiji tvých schopností. Důvěřuj Mi pro budoucnost. Věř Mi, že tě nezklamu a naplním Slova, která jsem ti dal. Důvěřuj Mi, že tě nenechám bez útěchy. Věř, že budeš cítit Moji lásku a prožívat ji více než dříve.

           Věř, že tě utiším, když se budeš v noci cítit, jako že nemáš nikoho na světě. Věř, že stojím po tvém boku. Věř, že jsem schopen a pomohu ti v čase zkoušky. Věř, že tě nezklamu, bez ohledu na to, co říká tvoje mysl. Dívej se na Mě a cele Mi důvěřuj.

Drž se Mě

      Přál bych si, aby všechny Mé děti chtěly slyšet Můj hlas a chtěly být nasyceny z Mé ruky; aby se Mě ptaly na směr své cesty a na potřebné rady; aby namísto klopýtání v temnotě požádaly o světlo, které by jim posvítilo na cestu. Já jsem jasné světlo, ale mohu svítit pouze těm, kteří o to požádají.

      Je mnohem snazší nalézt cestu za světla než za tmy. Je lepší chytit se Mě za ruku a nechat se vést kam máš jít, než se snažit najít vlastní cestu, klopýtat po bludných stezkách a muset se vrátit, nebo se třeba úplně ztratit v podrostu. Je o mnoho snadnější zeptat se na cestu průvodce.

      Proč se neptáš? Cožpak jsem neřekl: „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno“? „Volej ke Mně a odpovím ti; ukážu ti velké a nedostupné věci, které neznáš.“ To jsou Má zaslíbení. Ti, kteří Mě nejvíce milují, Mě následují nejsvědomitěji. Miluješ-li Mě, budeš se Mnou trávit čas. A budeš-li se Mnou trávit čas, budeš se Mnou hovořit. A budeš-li se Mnou hovořit, budu hovořit i Já s tebou a ukážu ti cestu. Pak Mě budeš moci následovat zblízka, velmi zblízka.

Zlatý klíč víry

Víra je klíč k životu každého věřícího. Je to klíč k požehnání, k zaopatření, k moci, k ochraně, k inspiraci a k přijetí každé dobré věci, kterou chci poskytnout svým drahým dětem.

Měj víru – víru v Moji lásku, víru v Moje zaslíbení, víru poslouchat bez ohledu na zdrcující překážky a zdánlivě nemožné situace. Důkazem tvé lásky je tvá víra ve Mě, v Mé Slovo a v Mou moc. Svoji lásku ke Mně prokazuješ svou vírou – zlatým klíčem víry.

           Opatruj ten drahý poklad, který jsem ti svěřil – tento zlatý klíč víry. Je to věc, která se musí udržovat neustálou péčí, výživou a krmením z Božího slova, které je duch a život. Věř a přijímej, hltej a vstřebávej Mé Slovo. Tak zůstane zlatý klíč víry nablýskaný a ty budeš schopný jím otvírat mnohé mohutné dveře požehnání, všeho, co potřebuješ v jakékoli oblasti svého života.

V tajných komnatách

           Když si oddělíš čas pro Mě, budu k tobě mluvit v tichých komnatách. Zpočátku to ani nebudou slova. Dám ti jenom klid, který potřebuješ.

           Ale když se Mnou budeš pravidelně trávit čas – vždy plný víry a s očekáváním, že přijdu do tajné, tiché komnaty tvého srdce – budeš Mě slyšet stále jasněji. Je to návyk, který si musíš vybudovat a zdokonalovat. Musíš naladit svoje duchovní uši, abys uslyšel Můj hlas. Je to jako učit se novou věc. Ze začátku tě to bude stát úsilí a soustředěnost.

           Je to podobné jako naučit se ladit kytaru. Napoprvé je to velmi obtížné. Hudebníci se musí velice soustředit, aby dokázali říct, která nota neladí, kterou strunu je potřeba utáhnout a kterou povolit. Ale po nějaké době se jim to stane druhou přirozeností a mohou to dělat, aniž by o tom museli přemýšlet.

           Stejné je, když Mi nasloucháš a slyšíš Mě. Přicházej pravidelně, vstupuj do tichých komnat svého srdce a nalaď se na Můj hlas. Krůček po krůčku uslyšíš Můj hlas jasněji a jasněji, až to zanedlouho nebude nic těžkého. Budeš schopen slyšet Můj hlas zřetelně a jasně. Dokonce si ani nebudeš lámat hlavu, jestli jsem to Já. Nebudeš se ani muset namáhat, protože Můj tichý hlas bude přítomen a bude promlouvat k tvému srdci.

Vztáhni ruku a přijmi uzdravení

Mé paže se vztahují k vám a v Mých rukou jsou drahé dary určené pro vás, mé děti, které pláčete a naříkáte – dary lásky, odpuštění, milosrdenství a uzdravení. Tyto věci jsou v Mých rukou a Já vám je zdarma a s radostí dám, jen se pro ně natáhněte a s vírou je přijměte.

Tyto dary se nedají zasloužit vaší dobrotou. Nikdy nebudete dost dobří, abyste si mohli vzít ty dary sami, ale Já vám je dám, jen je musíte chtít a přijmout je s vírou.

Nedívejte se na vaše trápení jako na trest za vaše hříchy, protože slouží velkému záměru. Tato lehká utrpení nejsou nic jiného než schody, po kterých vystupujete vzhůru k naplnění Mé vůle a Mého záměru. Vedou na vyšší úroveň víry a důvěry v Mou osobu.

Když se modlíte a důvěřujete Mi ve svých utrpeních, povzbudí a posilní to nejen vaši víru, ale také víru ostatních, kteří vidí příklad vaší víry, důvěry a závislosti na Mně.

Požádejte mě o uzdravení, Já jsem velký Lékař a toužím vás uzdravit.

Boží království

Jaká neobyčejná místa jsem v nebeském městě připravil těm, kteří Mi oddali své životy! Jaké věci na ně čekají až dorazí k branám nebe!

           Kdyby jen mohli spatřit výraz Mé tváře – výraz lásky, který se objevuje, když vidím jejich práci, jejich dřinu, jejich oddanost – potom by každá starost, bolest, zármutek, otázky, zmatek a strach byly vymazány z jejich myslí a srdcí.

           Poklady a odměny Božího království jsou tu pro ty, kteří dali sami sebe za druhé – za ztracené, za opuštěné, za smutné dítě, za přítele v nouzi, za vyděděnce, za pohrdané. Pocty a medaile jsou tu pro ty, kteří se natahují až na hranice možností a za ně, kteří dávají více, než mohou dát, kteří milují větší láskou, než mají. Já rozšiřuji a rozmnožuji jejich lásku – a ta pak zaceluje a uzdravuje zlomená srdce, když se k nim vztahují.

Advertisement