Bůh stále mluví – jak Ho slyšet?

Přemýšlel jsi někdy o tom, jestli Bůh mluví k lidem i v naší moderní době? A pokud ano, jestli bys s Ním mohl komunikovat také ty? Věř tomu nebo ne, ale je to možné. Tato knížka ti poradí, jak na to.

           Abychom porozuměli tomu, jak to že my lidé můžeme komunikovat s mocným Bohem a Stvořitelem vesmíru, musíme nejprve pochopit, jak moc nás má Bůh rád. Bůh nás miluje tolik, že před mnoha lety poslal svého Syna Ježíše na zem, aby zemřel za naše hříchy a dal těm, kteří v Něho věří, dar věčného života.

           Z velké lásky nám Bůh dal také Bibli, v níž nás seznamuje s tím, jak prožít život v lásce a jak milovat Boha a bližní. Boží slova v Bibli nám zároveň dávají víru, povzbuzení, sílu ducha, poučení a útěchu, prostě vše, co potřebujeme v našich životech plných stresu a shonu.

           Ale tím to nekončí. Bůh nás miluje natolik, že s námi chce nejen hovořit prostřednictvím slov napsaných před dávnými časy v Bibli, ale chce s námi každý den i osobně komunikovat. Ví, že máme otázky a problémy, a chce nám dát potřebné odpovědi a slova víry a ujištění, jež nám pomohou překonat těžké časy. Proto mezi sebou a každým z nás vytvořil spojení, abychom s Ním prostřednictvím modlitby mohli komunikovat a v odpovědi slyšet Jeho slova, určená jen pro nás.

           Možná uvažuješ o tom, jestli k tobě může Bůh promlouvat, i když o Něm moc nevíš. Není snad pravda, že hovoří pouze s nejdokonalejšími lidmi nebo jenom s těmi, kteří měli možnost po léta studovat Bibli? Vůbec ne! Bible říká: „… z úst kojenců a nemluvňat jsi [Bože] … sílu dokázal …” (Žalm 8:3). Platí, že nikdo není hoden spojení s Bohem, byť by byl sebelepší. Bůh však ve své lásce promluví ke každému, kdo má dětsky prostou víru.

           Chce s tebou mluvit, aby ti dal možnost vyzkoušet si Jeho nekonečnou moudrost a bezmeznou lásku. Chce ti pomoci růst krok za krokem, abys Ho lépe poznal a pochopil. „Volej ke Mně,” říká, „a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.” (Jeremiáš 33:3).

           Jak už jsme se zmínili, Bůh hovoří s věřícími různými způsoby. Když k tobě mluví skrze Bibli, způsobí, že tě při četbě najednou udeří do očí určitá pasáž i její uplatnění ve tvé situaci, a odpoví na otázky, které máš na srdci. Bůh tento způsob využívá často. Někdy také mluví prostřednictvím bohabojných poradců, ve viděních a snech anebo ti do srdce vnukne dojem či pocit.

           V této publikaci se však chceme zabývat velmi osobním a konkrétním prostředkem, který Bůh používá ke komunikaci se svými dětmi, a tím je proroctví.

           Co je to proroctví? Na rozdíl od psaného Slova nebo pocitu v srdci, proroctví je, když slyšíme konkrétní slova v naší mysli, věříme, že k nám mluví Bůh, a ta slova zaznamenáme. Boží hlas můžeš slyšet i tehdy, kdy to, co slyšíš, ani nahlas neopakuješ ani si to nezapisuješ. Neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že nezaznamenané proroctví není proroctvím. Avšak později se dočteš, že existují určitá pomocná vodítka pro přijaté proroctví, jako např. srovnání s Biblí či ověření u jiných věřících. Proto pro zjednodušení, když budeme v této brožuře mluvit o proroctví, budeme odkazovat na mluvené či jinak zaznamenané proroctví.

           Když lidé slyší slovo „prorok” a „proroctví”, okamžitě si představí člověka, který předpovídá budoucnost. Je pravda, že mnoho Božích proroků z biblických časů předpovídalo nadcházející události, ale to nejsou jediní existující proroci a ne všechna proroctví musí mít něco společného s budoucností. Jedna definice slova „proroctví” zní: „Božsky inspirovaná promluva”. Jinými slovy to znamená přijetí zprávy od Boha, ať už se týká minulosti, přítomnosti či budoucnosti.

           Existuje spousta způsobů, jak lze těžit z daru proroctví. Skrze proroctví ti Bůh může ukázat konkrétní řešení problémů, se kterými se v životě setkáváš. Může ti dát slova útěchy, když jsi nemocný nebo smutný. Může ti ukázat, jak se o svoji víru podělit s ostatními a jak pomoci potřebným lidem.

           Zprávy z nebe můžeš dostávat i ty. Vyzkoušej Boha! Přesvědč se, jestli ti neotevře nebeské průduchy a nevyleje na tebe požehnání – poklady svých slov ušitých tobě na míru – že je všechny ani nepobereš. (Viz Malachiáš 3:10.)

***

Boha lze připodobnit k rozhlasové vysílací stanici, která vysílá nonstop. Tak jako radiové vlny, které jsou neviditelné a jsou všude kolem tebe právě teď, i Boží Duch je vždy přítomný a čeká, až s Ním navážeš kontakt. A stejně jako jednoduché rádio, i ty jsi byl Stvořitelem vybaven, abys přijímal Jeho signály. Boží vysílač je pořád zapnutý a zpráva je připravena k přenosu. Ale abys ji mohl přijmout, musíš se zapnout a vyladit na Jeho frekvenci.

Ve srovnání s obrovskou vysílací stanicí a jejími komplikovanými operacemi, tobě, majiteli přijímače, stačí jen trocha energie a nejzákladnější dovednosti. Modlitba je ruka víry, která zapne spínač a pustí tu trochu energie, kterou máš. Potom ruka naděje s očekáváním ladí a s citem hledá frekvenci, na které vysílá Bůh. A vtom Jeho vysílací velkostanice rozezvučí reproduktor pozitivní silou a hlasitostí zpráv, které se začnou linout jasně a zřetelně.

*

„Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky” (Židům 13:8). Tak jako Ježíš promlouval k lidem v dávných dobách – k prorokům minulosti – promlouvá dnes i k nám. Je pořád živý, díky Bohu!

***

Základní pravidla

Když už jednou přistoupíš na to, že Bůh s tebou může mluvit, co dál? První krok, který ti na této cestě pomůže je, když si zrekapituluješ základní pravidla.

1.   Měj osobní vztah s Ježíšem Kristem

Pokud jsi přijal Ježíše jako svého Spasitele, splnil jsi první a nejdůležitější požadavek. Otevřením svého srdce Ježíši jsi s Ním navázal úzký kontakt nejenom jako se svým Spasitelem, ale i jako se svým přítelem, učitelem a poradcem.

Jestli jsi ještě nepřijal Ježíše, můžeš to udělat hned teď, když se pomodlíš tuto jednoduchou (nebo jí podobnou) modlitbu:

Milý Ježíši, prosím tě, odpusť mi, co jsem kdy dělal špatného. Dej mi svůj dar věčného života a naplň mě svou láskou. Amen.

2.   Buď naplněn Duchem svatým

Ježíš řekl svým učedníkům krátce před tím, než byl ukřižován, že až odejde, pošle Ducha svatého, Ducha pravdy, aby je všechno naučil a uvedl je do veškeré pravdy. (Viz Jan 16:7,13-14.)

Každý, kdo přijme Ježíše jako svého Spasitele, přijme dávku Ducha svatého. Ale úplné naplnění Duchem svatým – zážitek, který Bible nazývá „křest” Duchem svatým – obvykle přichází později.

Pokud jsi ještě nebyl naplněn Duchem svatým, můžeš tak učinit právě teď. Budeš postupovat stejně, jako když jsi přijal spasení. Prostě se pomodlíš a požádáš Boha. „Jestliže tedy vy … umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo Ho prosí!” (Lukáš 11:13).

3.   Modli se za tento dar

Ve chvíli, kdy člověk přijme Ducha svatého, často nevědomky přijímá i dar proroctví – schopnost bezprostředně slyšet Boží slova – nebo jeden i víc z ostatních darů Ducha, jako mluvení v jazycích či uzdravování. (Viz výčet v 1.Korintským 12.) Duch svatý nám dává dar proroctví: někdy jej obdržíme automaticky ve chvíli, kdy prosíme o Ducha svatého, jindy však ne a musíme o něj konkrétně požádat. A tak pokud jsi nepřijal dar proroctví, když jsi se modlil za Ducha svatého, anebo to nevíš s určitostí, měl by ses pomodlit a výslovně požádat Boha o dar proroctví. Ježíš slibuje, že když budeme věřit, „všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno” (Marek 11:24). On je víc než ochotný ti dát dary Ducha, o které požádáš, včetně daru slyšení Jeho přímého hlasu.

4.    Rozmlouvej s Ježíšem

Modlitba není tak komplikovaná a formální, jak se mnozí lidé domnívají. Nemá být  náboženským rituálem, ale živým vztahem. Ježíš s tebou chce mluvit otevřeně a upřímně jako nejlepší přítel nebo partner; k rozhovoru však musejí být dva. Pokud s Ním nejsi zvyklý osobně hovořit, může ti to zpočátku připadat divné. Ale jakmile to začneš dělat pravidelně, bude to stále snazší.

Možná budeš mít s modlitbou potíže, protože budeš mít pocit, že věci, které bys chtěl Ježíši říct, jsou pro Něho nepřijatelné a nepochopitelné. Pamatuj si, že Bible říká, že když byl Ježíš na Zemi, zakusil na sobě všechna pokušení jako my. (Viz Židům 4:15.) Proto si můžeš být jistý, že slyšel a viděl všechno. On ti rozumí a miluje tě jako nikdo jiný. Chce, abys Mu sdělil své nejhlubší myšlenky, nejniternější pocity a nejtajnější sny a touhy.

5. Ježíš nebo Bůh?

Jedna otázka, která ti může vyvstat na mysli, když se modlíš nebo snažíš obdržet zprávy z nebe, zní: „Mám se modlit k Bohu, k Ježíši nebo k oběma zároveň? Je v tom nějaký rozdíl?“ V Bibli Ježíš řekl: „Já a Otec jsme jedno,” (Jan 10:30) ale zároveň jsou Otec a Syn. Tohle je jedno duchovní tajemství, které nemůžeme svým přirozeným myšlením úplně pochopit. Ale vzhledem k tomu, že jsou v duchovnu jedno, můžeš hovořit ke kterémukoli z nich a tvoje modlitby budou určitě vyslyšeny a zodpovězeny.

Ježíš přišel na Zem a žil jako jeden z nás, tudíž k nám má do jisté míry blíž, protože zakusil, jaké to je být smrtelníkem. O Ježíši nám Bible říká, že „nemáme velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu” (Židům 4:15). Ježíš stál, kde teď stojíš ty.

Bible popisuje Ježíše jako našeho přímluvce u Boha: „Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně” (Židům 7:25). To znamená, že můžeš mluvit s Bohem ve jménu Ježíše anebo můžeš mluvit přímo s Ježíšem. Oba dva k tobě mohou promluvit v proroctví, ačkoli praxe ukázala, že většinou lidé s prorockým darem dostávají zprávy od Ježíše než od Boha Otce.

6.   Čti Boží slovo

Abys mohl správně pochopit, co ti Ježíš říká v proroctví, musíš mít určitou znalost již zaznamenaného Božího slova. Tvým základem je Bible.

7.   Věř

Tento bod se může zdát abstraktnější a složitější než ty ostatní, ale ve skutečnosti není tak těžký. Co je víra? Bible nás učí, že víra je důvěrná jistota, že to, co chceme, se stane. Je to jistota, že to, v co doufáme, na nás čeká, i když to ještě nevidíme. (Viz Židům 11:1.) Je to víra v Boha a Jeho moc, přestože ji nevidíš (i když lze vidět její projev v životě tvém i ostatních).

Jak získáš víru? Je to jednoduché: Víra pochází ze čtení Slova Božího (Římanům 10:17). Čti příběhy o tom, jak Bůh promlouval ke svým dětem v minulosti, a seznam se s Jeho četnými přísliby, že bude mluvit s tebou osobně. Posílíš tak svoji víru v to, že můžeš přijímat zprávy z nebe. A zároveň si posílíš víru po všech stránkách.

8.   Žádej

Toto ti může připadat jako samozřejmost, ale abys dostal proroctví od Boha, musíš Ho nejprve požádat, aby k tobě promluvil. Když už jednou věříš tomu, že k tobě může mluvit, můžeš Ho poprosit a On ti odpoví. Slíbil: „Volej ke Mně a odpovím ti. Oznámím ti veliké a nedostupné věci, které neznáš” (Jeremiáš 33:3). Tak zavolej a čekej na odpověď!

9.   Buď pokorný

Tvoje rozpoložení – tvůj přístup k věci, postoj srdce a motivy – pomáhají určit, jak jasně budeš schopen přijímat zprávy z nebe. Jeden z předpokladů, které Bůh určil pro přijímání Jeho slov, je, že před Něho předstoupíš v pokoře. Musíš si uvědomit, že ty sám jsi slabý, neznáš všechny odpovědi, a proto Ho potřebuješ. Bible říká: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás” (2.Korintským 4:7). Musíš být ochoten si uvědomit, že víš a znáš velice málo. Jsi prázdná nádoba, která čeká na naplnění. A když Bůh promluví, musíš Mu přičíst zásluhy a vzdát Mu chválu. Tato moc i dar pochází od Něj, ne od tebe.

10. Požádej Boha, aby Ti pomohl být otevřený, když od Něho přijímáš zprávy

Abys mohl přijímat Boží zprávy, musíš být vnímavý. Musíš mít otevřenou mysl a srdce. Musíš být připraven přijmout všechno, co ti říká, i když to odporuje tvému očekávání, nelíbí se ti to nebo to dokonale nechápeš.

Žádáš-li Ho o odpověď na problém, na který sis už udělal svůj názor a již víš, co chceš, i přesto k tobě Bůh může jasně promluvit, jsi-li ochoten dát stranou svoje osobní názory a přání. Mít své vlastní názory a představy je přirozené, musíš však požádat Boha, aby je dočasně zablokoval a očistil tvoji mysl od všech předsudků, pokud chceš znát Jeho názor a Jeho představy.

Když už jsi jednou požádal Boha, aby tak učinil, věř, že to, co slyšíš, je od Něho. Podpoří-li to tvoje předchozí pocity, povzbudí tě to, že jsi byl na správné cestě a můžeš vykročit s Jeho požehnáním. Jestliže se bude zpráva lišit, brzy poznáš, že Jeho moudrost předčí tvoji vlastní. Tvůj nápad by třeba nebyl špatný, ale Jeho bude mnohem lepší.

***

I naslouchání Bohu je o komunikaci. Pokud Ti Bůh někdy řekne něco, na co prostě necítíš že máš, řekni Mu to. Spolu můžete najít schůdnější cestu. On Tě bere takového jaký jsi a kde se momentálně na své cestě životem nacházíš a chápe Tvé limity a pochybnosti.

*

Modli se za dar proroctví! V celém starém i Novém zákoně Bůh vždy promlouval ke svým dětem a vedl je, utěšoval, povzbuzoval a napomínal. Také ty můžeš slyšet Jeho hlas každý den. Apoštol Pavel řekl: „Chtěl bych, abyste všichni … měli prorocký dar” (1.Korintským 14:5).

*

„Nezanedbávej dar, který ti byl dán” (1.Timoteovi 4:14). Musíš procvičovat svůj dar, musíš ho používat. Každé cvičení vyžaduje úsilí. Musíš ze sebe něco vydat, ale vždycky to stojí za to.

*

Podle Bible víme, co je pravda a co lež. Je to náš základ, náš průvodce, náš vzor a měřítko, podle kterého všechno měříme, včetně slov, která nám Bůh sesílá dnes. Je to norma, podle které prověřujeme všechnu pravdu i omyl.

***

Začínáme

Žádný začátek není lehký. Pro většinu lidí je nejtěžší se naučit uklidnit, být ochotný vzdát se jakýchkoli představ a otevřít svou mysl a srdce Božím myšlenkám a cestám Jeho Ducha, které jsou odlišné od našich.

Abys mohl od Ježíše přijmout zprávu, musíš na chvíli zapomenout na svoje myšlenky. Prvním krokem je uvěřit, že existuje duchovní sféra a že někdo v ní chce s tebou komunikovat. Druhým je být ochotný ignorovat svoje vlastní myšlenky ve prospěch toho, co ti chce říct Bůh.

Nyní jsi doopravdy připraven pustit se do toho. Začni tím, že si najdeš tiché místo a chvíli si promluvíš s Ježíšem. Řekni Mu, co tě trápí. Pověz Mu, jak moc pro tebe znamená. Poděkuj Mu za Jeho lásku. Poděkuj Mu za všechno dobré, co pro tebe v životě udělal. Vzpomeň si na vše dobré, co máš. Bůh má rád, když si Ho vážíme a vyjádříme to. „Do jeho bran vejděte s děkováním,
do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností!”
(Žalm 100:4).

Možná máš konkrétní otázku, na kterou by ses chtěl Ježíše zeptat. Klidně se Ho zeptej. Na konkrétní modlitbu dostaneš konkrétní odpověď. Třeba na mysli nemáš nic určitého, ale rád bys zjistil, jestli ti chce něco říct. Tak či onak, sděl Mu, proč chceš, aby k tobě promluvil, a pak se utiš a soustřeď se na Něho. Zavřením očí vyloučíš odvedení pozornosti okolím.

Teď se soustřeď a naslouchej svým duchem. Ztišení se v očekávání je projevem tvé víry. Ukazuješ tím svoji víru v to, že tě Stvořitel miluje a odpoví ti. A právě během těchto tichých chvil při čekání na Boha s úctou, tichostí, pokorou a trpělivostí k tobě může mluvit.

Někdy Bůh mluví tak, že ti do mysli vnukne verš nebo pasáž z Bible, kterou jsi někdy předtím četl nebo se naučil nazpaměť. Když uplatníš tento verš v dané situaci či při rozhodnutí, před kterým stojíš, můžeš tak najít jasnou a jednoduchou odpověď, kterou hledáš.

Jindy ti Ježíš může sdělit něco, co jsi předtím nikdy neslyšel – slova, jakými k nikomu ještě nikdy nepromluvil. Zpráva může znít velmi formálně anebo může přijít ve stylu běžné mluvy. Bůh se může vyjádřit jakýmkoliv způsobem o jakékoli záležitosti, ale většinou k nám bude mluvit způsobem, jaký je pro nás nejpřijatelnější a nejsrozumitelnější.

Chop se první věci, která ti přijde na srdce nebo na mysl, neboť to je Boží zpráva pro tebe. Je to podobné jako se simultánním překladem: „slyšíš” jednu frázi nebo větu za druhou. Když řekneš, napíšeš nebo nahraješ první část, Ježíš ti dá víc. Pokaždé když zopakuješ, co ti řekl, dokazuje to tvou důvěru v to, že zpráva byla od Boha. Je to projev tvojí víry a to Ho těší.

 Ze začátku se stává, že lidé tento tichý vnitřní hlas považují za své myšlenky. Je však důležité, abys připustil, že to k tobě mluví Bůh. Když jsi upřímně požádal Ježíše, aby k tobě promluvil, tak promluví. A když promluví, musíš připustit, že to, co říká, je od Něj. „Proste a bude vám dáno” (Matouš 7:7). Bůh sytí duchovně hladové dobrými věcmi. (Viz Lukáš 1:53.) A tady přistupuje důležitost víry, protože víra ti pomáhá věřit Božím zaslíbením, že když Ho zavoláš, obdržíš odpověď.

Nesnaž se promýšlet, rozebírat ani posuzovat zprávu, když přichází; přijmi ji a buď za ni Bohu vděčný.

Když přijímáš zprávu od Boha, můžeš pocítit jedno z mnoha rozpoložení. Někteří lidé cítí vlnu vzrušení a euforie, jiní znervózní nebo se rozpláčou, další se začnou smát, ovšem mnozí necítí nic neobvyklého. Někdo občas něco cítí a jindy zase ne. Ať už tě zaplaví nějaké pocity nebo ne, na věrohodnosti sdělení to nic nemění. „Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme” (2.Korintským 5:7) – a určitě ne z toho, co cítíme.

Neočekávej, že při prvním pokusu o naslouchání Bohu dostaneš dlouhou plynulou zprávu (i když i to se může stát). Obvykle s časem a s nabytými zkušenostmi v prorokování budou tvoje zprávy detailnější a ucelenější. Takže trénuj a procvičuj. A hlavně se nevzdávej!

Nenech se odradit, jestli začneš „miminkovským” darem proroctví a dostaneš jenom jednu dvě fráze či verš, přestože jsi doufal v něco delšího. Nepřestávej! Nechť tě povzbudí to, že jsi slyšel alespoň něco. Při dalších pokusech dostaneš víc. Umění se zdokonaluje praxí. Pamatuj si také, že zpráva z nebe nemusí být dlouhá, aby byla dobrá. Někdy ti Bůh odpoví na otázku jenom jednou větou. Samozřejmě, že než se vrátíš ke svým povinnostem, je dobré počkat, jestli Ježíš třeba nechce ještě něco dodat. Máš-li pocit, že už skončil, poděkuj Mu a důvěřuj, že daná slova obsahují odpověď, kterou jsi hledal.

Možná jsi byl příliš rozptýlen jinými myšlenkami, když jsi se modlil za proroctví. Nedělej si s tím starosti. Někdy je těžké se soustředit a Bůh chápe naše lidské chyby a slabosti. Je to pro tebe nové a už jenom skutečnost, že se snažíš, je známkou pokroku. Jen tak dál!

Snaž se strávit několik minut každý den v modlitbě a vyjadřování své lásky Ježíši. Potom polož svoji „otázku dne” a naslouchej chvíli Jeho hlasu. Když si navykneš svůj dar procvičovat, bude pro tebe stále lehčí přijímat Boží slova.

Budeš-li i nadále posilovat svoji víru čtením Božího psaného Slova a budeš i dál tento dar Ducha upřímně chtít, Ježíš tě nezklame. Slíbil, že k tobě promluví, a když Mu řekneš, odpoví ti.

***

Dostávat odpovědi od Boha je jednoduché: stačí mít víru. Když Ho požádáš o odpověď, očekávej odpověď a chop se první věci, která přijde. Když doopravdy věříš a prosíš Ho a chceš vidět a slyšet, nebudeš zklamán. To, co vidíš a slyšíš očima a ušima svého ducha, to je Bůh. Prostě otevři svoje srdce a nech dovnitř zasvítit slunce. „Tohle je můj problém, Ježíši. Co s ním budeme dělat?” Jestli to opravdu chceš a požádáš Ho, odpoví ti.

*

Když zavřeš oči, uvidíš lépe v duchu a ztratíš vědomí o věcech a lidech kolem sebe. V pohodlí, kde tě nic neruší, se můžeš lépe soustředit na Ježíše.

*

On je živý a milující Bůh – Bůh, který pořád miluje své děti a promlouvá k nim. Můžeš Ho slyšet každý den a zažít s Ním něco nového!

*

Když se ptáš Ježíše na radu, je důležité být konkrétní a očekávat konkrétní odpověď. Konkrétnost je známkou víry. Je to důkaz toho, že očekáváš jasnou odpověď.

*

Miminko je dobrou ilustrací víry a naslouchání Bohu. Když pláče po mamince, ona na jeho pláč reaguje. Miminko má někdy víc víry než ty. Když miminko brečí, očekává, že ho někdo uslyší. Ví (Bůh do něj vložil vědomí), že když zavolá, maminka mu odpoví. Očekává odpověď a dostane ji. Když je prs v ústech nemluvněte, nemluvně automaticky začne sát. Když něco chceš a voláš k Bohu, vloží ti to do úst; nezačneš-li však sát, nikdy nic nedostaneš. Musíš mít víru začít sát. Miminko musí častokrát chvíli sát naprázdno, než něco dostane. Jeho sání je jako krok víry.

Co vytahuje mléko z prsu? Vakuum. Miminko při sání nevědomky tvoří ve svých ústech vakuum, které vytahuje mléko ven. Stejně tak si i ty musíš vytvořit vakuum v srdci: „Ježíši, tady je prázdné místo, naplň je!”

Víš, co doopravdy naplňuje vakuum? Není to miminko. Ono akorát vytvoří vakuum tím, že sníží tlak ve svých ústech, a tak mléko vytéká z mateřského prsu do jeho úst. Při modlitbě vytváříš vakuum. Vytváříš prostor, který je potřeba naplnit; hledáš Boží pomoc. Tvoříš vakuum, které naplní Jeho slova. Síla pochází zvenku, ne zevnitř. Ty jsi akorát vytvořil vakuum, a to vakuum přitáhlo sílu.

***

Praktické využití

Někteří lidé říkají: „V dnešní době nejde proroctví prakticky využít.” Naštěstí nemají pravdu. Nedostatek víry u nich zapříčiňuje, že se šidí o duchovní poklady, které by jim Bůh rád dal, kdyby jenom věřili. Neznamená to však, že bys je měl propást i ty. On po tobě jenom chce, abys Ho požádal s vírou. „Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná” (Jan 16:24).

Praktické využití proroctví nezná mezí. Ježíš může naplnit všechny potřeby, odpovědět na všechny otázky, poskytnout řešení, rozuzlit jakoukoli spletitou situaci, vyřešit jakýkoli konflikt. Stačí Mu dát příležitost. Když se budeš upřímně snažit udělat, co po tobě bude chtít, budeš-li jednat podle Jeho rad, můžeš si být jistý, že to bude fungovat. Nikdy nebudeš litovat, že jsi Ho uposlechl. Připusťme, že dokonalé výsledky možná neuvidíš okamžitě, a někdy se ani nedozvíš, jak ti v určitých situacích naslouchání Pánu vlastně pomohlo. Když se však Bohem necháš v životě vést, nemůžeš tím ztratit. Můžeš si být jistý, že dodrží svoje slovo. Dá ti přesně to, co potřebuješ a co budeš potřebovat i do budoucna.

Ježíš chce, abychom s Ním počítali v každé oblasti našeho života a probrali s Ním všechny volby a rozhodnutí, ať už velké či malé. Podívejme se na tento příklad:

Jana a Mirek jsou manželé. Jana je na návštěvě u tety a strýce ve městě vzdáleném několik hodin od domova. Je pátek a už je u nich týden.

Zavolá Mirkovi, aby zjistila, jak to vypadá doma, a Mirek ji ujistí, že všechno je v nejlepším pořádku. Jana se zmíní, že teta chce, aby se zdržela o dva dny déle, a Mirek odpoví, že to s dětmi bez problémů zvládne. Jana zavěsí, ale předtím, než se rozhodne říct tetě, že zůstane, jde do pokoje a požádá Ježíše, aby jí její plán potvrdil.

On Janě tichým hlasem řekne: „Bylo by lepší, kdyby ses vrátila domů dneska. Přestože je doma vše v pořádku a Mirek tvrdil, že to ještě pár dní zvládnou, budou tě o víkendu potřebovat.”

Jana se teprve nedávno naučila žádat Boha o radu v osobních rozhodnutích, tak je trochu nejistá. Zeptá se Ježíše, jestli pro ni má něco víc, a On ji připomene verš. „Poznávej Ho na všech svých cestách, On sám napřímí tvé stezky” (Přísloví 3:6). Protože přesně to právě udělala, tento verš ji dodá víru v to, že první odpověď byla od Boha.

Tak skončí návštěvu podle svého původního plánu a vrátí se večer domů. Sobota začne jako obvykle. Mirek seká trávu, Jana uklízí a děti si hrají. Jana chvíli přemýšlí, jestli neudělala chybu, že se vrátila, protože Mirek, děti i dům by bez ní jeden víkend přežili. Připomene si, že její rozhodnutí bylo založeno na Božím vedení a pokračuje v práci.

Po obědě zazvoní telefon. Volají Mirkovi z práce. Stala se nějaká havárie, která vyžaduje Mirkovu okamžitou přítomnost. Za pět minut po telefonátu Mirek políbí Janu na rozloučenou a vybíhá ze dveří.

Teď se všechno vyjasňuje: kdyby Jana byla u tety a strýce, Mirek by se dostal do prekérní situace. Sousedi jsou pryč a o děti by se neměl kdo postarat. Jana děkuje Bohu za Jeho láskyplnou a moudrou radu. Neřekl jí, jaká situace nastane, ale ukázal jí, která ze dvou zdánlivě stejných možností je lepší.

Boží vedení může udělat rozdíl skoro v každé životní situaci – důležité i méně důležité. Bez Pána se můžeš občas nebo skoro vždycky trefit do černého, ale s Ním se můžeš trefit pokaždé. Proroctví se pro tebe stane neocenitelným nástrojem, když se setkáš s velkými otázkami a komplikovanými problémy, ale také přijdeš na to, že ti bude nápomocno i ve zdánlivých maličkostech. Bůh stojí vždycky při nás, připraven pomoci. Proč tedy nevyužít Jeho moudrých slov – což to v současné době není nejlepší dostupná „profesionální pomoc”?

Možná se ti nedaří podnikání a nevíš, kterým směrem se vydat. Možná tě štve šéf či zaměstnanci. Možná máš problémy v manželství nebo se svými příbuznými. A možná tvoje práce i osobní život jsou bez problémů, jenom prostě nevíš, kam tě život vede a jaké by sis měl vytyčit cíle.

Máš-li děti, neustále se budeš potkávat se spoustou situací, kterým nebudeš rozumět a na něž se budeš potřebovat podívat z „nebeské perspektivy”. Jednomu dítěti nejde čtení, druhé se v noci počurává, další si neumí najít kamarády. Třeba tvůj nejstarší dospěl do puberty a najednou si nerozumíte. Existuje spousta knížek, které mohou v těchto mini krizích nabídnout pomoc a vždycky se můžeš o radu obrátit na zkušenější rodiče, učitele a odborníky, ale proč se také nezkusit zeptat Stvořitele tvých dětí, který zná jejich potřeby lépe než kdokoli jiný?

Možná se chystáš na služební cestu a máš několik možností, jak si uspořádat program. Třeba se chystáš přestěhovat do jiného města či změnit kariéru. Možná si nejsi jistý, kdy a kam se vydat na dovolenou.

Pokud se ti některé z těchto situací zdají povědomé, vezmi je jako příležitosti využít moudrosti svého vševidoucího, vševědoucího a všemocného Boha. Ví, co má přijít a co pro tebe bude nejlepší. Pakliže Ho předem necháš přehodnotit své plány a budeš se řídit Jeho vedením, může tě také ochránit před nehodami a nebezpečím a pomůže ti se jim vyhnout.

Bude to chvíli trvat, než si zvykneš zahrnovat Pána ve svém každodenním životě, čítajícím radosti, smutky, těžkosti i nelehká rozhodnutí, ale stojí to za to, protože Pán chce být v centru všeho dění. Brzy se budeš divit, jak jsi kdy mohl učinit jakákoliv rozhodnutí bez Něho.

***

Jeden z hlavních principů při rozhodování je: než začneš mluvit – pomodli se! Modlitba není jenom tvůj monolog adresovaný Bohu, ale také čekání na Boží odpověď a její obdržení. Když tak učiníš, řekne ti, co máš dělat. Udělej si čas na naslouchání Bohu a On si udělá čas a vyřeší tvoje problémy.

*

Noe [Biblický hrdina] musel strávit spoustu času nasloucháním Bohu, jinak by nemohl dostat tak podrobný návod na stavbu archy. Uvědom si, že nikdy předtím loď takových rozměrů neviděl. Bůh mu pravděpodobně všechny detaily týkající se archy nadiktoval.

*

Když ti Bůh dá dar proroctví, má pro to důvod. Očekává od tebe, že ho použiješ k tomu, abys mohl dostávat instrukce, nenachází-li se odpověď na tvoji specifickou otázku nebo problém v Písmu. Pak musíš být ochotný postupovat podle Jeho vedení, protože jenom On ví, co dělat. Žádat Ho o odpovědi a instrukce není na obtíž. Naopak je nádherné, osvobozující, obnovující a ohromující, že k nám mluví přímo a osobně, odpovídá nám na otázky, dává nám rady, povzbuzení a útěchu a odhaluje nám tajemství srdcí a okolností. Naslouchej Mu ještě dnes a budeš šťastný – a On také.

*

Ježíš ti může dát na míru střižené instrukce v jakékoli situaci. Ví, čím procházíš, a chce ti dát, co potřebuješ – odpovědi na otázky; radu, když nevíš, co dělat; útěchu, když máš pocit, že už nemůžeš dál; odvahu svědčit, když máš strach; řešení osobních konfliktů, které ti připadají neřešitelné; povzbuzení k vykonání Jeho vůle, když stojíš před těžkým rozhodnutím; nadpřirozenou sílu, která přijde pouze tehdy, když se opřeš o Něj a nalezneš Jeho sílu. Všechno toto a mnohem víc máš k dispozici, když svoje problémy, těžkosti, potřeby a otázky přenecháš Ježíši.

***

Jak na to?

Když si koupíš nový elektrický přístroj nebo spotřebič, většinou k němu dostaneš návod k obsluze s bezpečnostními předpisy. Na první pohled ti připadne, že jeho obsluha bude snadná, ale když si pročteš přiložený návod, častokrát objevíš funkce, o kterých jsi předtím nevěděl. Dozvíš se několik tipů na údržbu, aby si přístroj uchoval nejvyšší výkon, a možná se dočteš o několika bezpečnostních předpisech, kterých sis nebyl vědom.

Přijetí daru proroctví je jako obdržení nového duchovního elektrického přístroje. Měl bys o něm napřed něco vědět, než ho začneš používat.

Výběr času a místa

Chystáš-li se naslouchat Bohu, musíš si zvolit tiché místo co nejdál od ruchu a shonu. Je možné dostávat zprávy od Ježíše i přes hluk zvenčí, jako např. dětský křik, hlasitý hovor lidí v sousedním pokoji nebo hluk aut či stavbařů na ulici, ale je těžší se soustředit.

V ruchu a shonu našich zaneprázdněných životů je těžké najít chviličku ticha a klidu. Když už tvůj den začne, je těžké se zastavit a najít takový tichý moment, nemluvě o tichém místě. Nejlepší doba na zjištění, co ten den máš dělat, je na začátku každého dne. Nejideálnější je strávit čas s Ježíšem hned ráno, i když ne vždycky se ti to podaří. A i když se ti to podaří, tak během dne mohou vyvstat další okolnosti, které budou vyžadovat, aby ses zastavil a zjistil, jak je vidí Bůh z Jeho perspektivy.

Zaujmi pohodlnou pozici

Tvoje tělo nemusí být v žádné určité pozici, aby ses mohl modlit a přijímat zprávy od Boha. Nejlepší pozice je ta, která je pro tvoje soustředění a naslouchání Ježíši nejpříznivější. Také pomáhá, když ti není příliš zima ani horko, nejsi moc unavený a nemáš hlad ani žízeň. Všechny tyto stavy tě mohou rozptýlit, tak se o ně postarej pokud možno dopředu.

Avšak nemůžeš pokaždé čekat na příznivé okolnosti, abys mohl naslouchat Bohu. Čekáš-li na ideální podmínky, nikdy se jich nemusíš dočkat. A proto když potřebuješ okamžitou odpověď, zastav se a požádej Ho. Vynaložíš-li úsilí, dostaneš odpověď bez ohledu na to, co se děje kolem tebe.

Očisti svoji mysl

Ať už se zastavíš a chceš naslouchat Pánu na začátku dne nebo v jeho průběhu, budeš se muset dostat do správného rozpoložení. Někdy je těžké vyhnat z hlavy pracovní či jiné myšlenky. Proto je důležité požádat Boha, aby ti pomohl.

Než začneš, je často dobré strávit chviličku – stačí pár minut – čtením Slova. Pro takové chvíle měj po ruce Bibli a jinou náboženskou literaturu. Někdy také pomůže Ježíši zazpívat písničku chvály. Jestli neumíš nebo nemůžeš zpívat nahlas, zpívej ve svém srdci. „Vstupte do Jeho  bran s díkůvzdáním, do nádvoří Jeho s chvalozpěvem.”1

Chvála, modlitba, Slovo, zpěv – to všechno může napomoci k očištění mysli, utišení  ducha a soustředění plné pozornosti na Ježíše. Zjisti, co pro tebe nejlépe funguje.

Zaznamenej to

Když k tobě mluví Bůh, snaž se pořídit nějaký záznam. Když si to budeš nahrávat opakuj větu po větě slova, která slyšíš. Když máš vidění, můžeš je co nejpodrobněji popsat. Zprávu lze také zapsat. Budeš-li svoje proroctví zapisovat, měl by sis k tomu účelu pořídit zvláštní notýsek. Nezapomeň zaznamenat nejen Jeho odpovědi, ale i své otázky.

Zaznamenání otázek i zpráv ti umožní je později hodnotit a studovat. Často se stane, že lidé, kteří dostanou zprávu od Boha, si ji později přesně nepamatují, obzvláště pokud byla dlouhá a plná podrobností. A pokud si pamatují hlavní body toho, co Ježíš řekl, nepamatují si, jak to řekl. Někdy jako by Duch obešel tvoje vědomí a vložil ti slova přímo do úst, když je diktuješ, nebo ti vede ruku, když je zapisuješ. No a tehdy se dozvíš odpověď pouze tehdy, když ji zaznamenáš.

Neanalyzuj

Je přirozené začít přemýšlet o tom, co nám Bůh začne říkat – vždyť ses Ho ptal především proto, abys zjistil, co ti chce říct! Ale když začneš nad zprávou uvažovat a analyzovat ji, než skončí, znesnadníš si její další příjem. Tvoje myšlenky mohou přehlušit Boží hlas. Přeslechneš-li i pouhou část toho, co ti chce říct, můžeš přijít o něco mimořádného a důležitého.

Zaznamenání zprávy při jejím příjmu ti pomůže se uvolnit a nechat jí volný průběh, protože víš, že ji budeš mít po skončení celou k dispozici. Čas na zamyšlení přijde po přijetí celé zprávy. Přehraj si ji nebo pročti a zamysli se nad tím, co ti opravdu řekl.

Je také důležité Boha požádat, aby ti pomohl správně vyložit a pochopit, co řekl. Někdy se situace nevyvine tak, jak podle nás Bůh řekl, že se má vyvinout, protože jsme Jeho slova nepochopili. Myslíme si, že řekl jednu věc, ale ve skutečnosti řekl něco jiného.

Například: Říká, že je pro tebe nejlepší něco udělat? Nebo říká, že ti to dovolí, budeš-li chtít? Říká, že další postup závisí na tvém osobním přesvědčení o tom, co je správné a nejlepší? Nebo to musíš udělat, aby ses vyhnul problémům či zranění?

Každé slovo je důležité: přesně jak je Bůh vyjádří a vysloví. Když je pečlivě neprostuduješ a nepožádáš Boha o správný výklad, může ti ujít nepatrný odstín významu nebo můžeš špatně pochopit celou zprávu.

Také nebuď překvapen, když zpráva, o které sis při jejím příjmu myslel, že je rozkouskovaná, nejasná nebo neohrabaně vyjádřená, nakonec vyjde jako úplná, vyvážená a srozumitelná. To se často stává a je dalším důkazem toho, že k tobě opravdu promluvil Bůh a nejsou to jenom tvoje vlastní myšlenky.

Vyhledej si to

Často k nám Bůh mluví tak, že nám vnukne verš nebo pasáž z psaného Slova. Jestli se ti to ještě nestalo, budeš překvapen, až zjistíš, jak živým se Písmo může stát, když je Ježíš uplatní v konkrétní situaci. Měj po ruce Bibli, aby sis mohl vyhledat tobě neznámý verš nebo příběh, který ti Bůh ukázal. Biblická konkordance – vytištěná nebo na počítači – může být velkou pomocí a urychlí a usnadní vyhledávání specifických veršů.

***

Ve chvíli, kdy začneme naslouchat Božímu psanému Slovu, se stavíme do pozice, kdy jsme ochotní poslouchat. Tehdy Bůh začne mluvit, aby nám dal své čerstvé prorocké slovo.

*

Bože, zavřel jsem dveře, pošli mi zprávu, již dřív jsem neslyšel v hlučícím davu. Ztišené srdce mé, šeptej svou vůli, dokud se klid a mír do ticha culí.  Zavřel jsem dveře, já teď se Ti klaním, promluv a žehnej mým vztaženým dlaním.  Zažeň vše marnivé, poraď mé duši,  zjev svoji vůli, mám napjaté uši. V posvátné tichosti lomoz se ztiší, ke Tvojí moudrosti cítím se bližší. Křik a hřích odpluli v dálavu temnou, zavřel jsem dveře a Ty jsi tu se mnou. Zavřel jsem dveře, teď dej mi víc síly,  čeká mě úkol, jenž není mi milý. Pouze s Tvou milostí zůstanu ryzí, když mluvím s Tebou, mé starosti zmizí. Bože, zavřel jsem dveře, pošli mi zprávu,

*

Bůh naplnil život hádankami, problémy, záhadami, vzrušením a napětím, aby vyprovokoval náš intelekt, naši duchovnost, naši víru a naši důvěru v Něj a aby nás přiměl k hledání odpovědí. Ve snaze zjevit nám svou vůli před nás někdy postaví tajemnou hádanku. Někdy k nám mluví v hádankách a záhadách, kterým se dá těžko rozumět, ale téměř vždycky nám dá výchozí pomocné vodítko. Pak nás vede krok za krokem. Chce, abychom sami dál hledali, protože tím si procvičujeme svoji víru v Něho, Jeho Slovo, Jeho nadpřirozené vedení a ušlechtilost a Jeho otcovskou lásku.

***

Zblízka a osobně

Když někdy pociťuješ smutek, náladovost a třeba i depresi. – Možná ti zemřel blízký příbuzný nebo kamarád. Možná se na tebe valí spousta problémů a najednou zjišťuješ, že řady tvých přátel překvapivě řídnou. Třeba tě zrovna vyhodili z práce anebo se to stalo už dávno. – Ať už je tvůj problém, zármutek či trápení jakékoli, Ježíš tě chce utěšit a povzbudit. Je přítelem, který je ti bližší než bratr. (Viz Přísloví 18:24.) Přestože Ježíš je Syn Boží, zakusil stejné útrapy a pocity zklamání jako my. (Viz Židům 4:15.) Neexistuje nic, čemu by nerozuměl. Zpívá se o tom i v jedné staré písni:

Obrať se na Boha ve svém trápení,

je nejlepší přítel, jakého znám;

najdeš Ho, jak vedle tebe stojí,

útěchu a pokoj nabízí nám.

Přenech svoje zármutky Ježíši,

Jdi za Ním dnes, déle nečekej.

Přenech svoje zármutky Ježíši,

On je všechny vezme na sebe.

           Bible říká, že Bůh je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci (viz Žalm 34:18). Bůh není jenom ramenem, na kterém se můžeme vybrečet, a rukou, které se můžeme chytnout. Umí proniknout až do nejskrytějších hlubin srdce. Zmírní bolest a utrpení a vymění je za lásku, mír, útěchu a ano, dokonce i radost. To všechno může vykonat skrze svá slova. Když svým slovem osvítí tvé slzy, dostanou duhovou barvu. Jeho slova jsou sluncem po dešti a světlem na konci tunelu.

           Ježíš tě miluje z hloubi duše. Chce ti svou lásku osobně ukázat, ale nemůže, dokud Ho nenecháš. Chce ti pomoct pochopit, proč v tvém životě dopustil určité nepříjemnosti, ale potřebuje, abys Mu naslouchal. Chce ti pomoct pochopit, proč se cítíš, jak se cítíš, a co se s tím dá dělat. Musíš však Jeho odpovědi chtít. V nejtěžších dobách  se ti Jeho Slovo – psané nebo ve formě proroctví – oživí v srdci. Stačí natáhnout ruku a vzít si je.

***

Bůh chce být tvým osobním koučem. (Viz Žalm 23.) Když se cítíš osamělý a potřebuješ někoho, komu by ses svěřil a kdo by tě pochopil, potřebuješ slovo porozumění a povzbuzení, On je ti vždycky k dispozici.

*

Ježíš bude mít vždycky co říct. Znova a znova tě překvapí novými zjeveními, čerstvými ilustracemi a slovními obrázky, něžnými slovy lásky, detailními instrukcemi a mnohým dalším! Stříkají, tečou, valí se – mocně jako oceán. Proč se spokojovat s nepatrnou kapičkou, když do osvěžujících lahodných vod Jeho živého slova můžeš skočit a koupat se v nich?

*

Vstoupil jsem do ranní zahrady,

kde růže byly pokryty rosou.

Hlas, který mi zazněl v uších,

pohladil mou duši bosou.       

Se mnou se prochází, se mnou si rozpráví,

říká mi, že mě má rád.

Jak tam chodíme, radost plní mě,

Ježíše měli by všichni znát.              

***

Dar, který nepřestává dávat

           Když poznáš výhody přijímání zpráv z nebe, určitě se budeš chtít o tento dar podělit se svými přáteli, blízkými a známými. Jakmile jsi přesvědčen o tom, že Bůh je schopen k tobě mluvit – dát ti praktická a proveditelná řešení na problémy nebo složité životní situace a poskytnout útěchu a povzbuzení v dobách smutku – uvědomíš si, že by tvůj dar mohl pomoci i druhým.

           V dnešním světě je tolik zlomených srdcí a zraněných duší! Je pravděpodobné, že znáš někoho, kdo prochází těžkým obdobím nebo se zotavuje z nedávné tragédie. V takových chvílích by nic nemohlo být větším povzbuzením než osobní zpráva od Boha samého, v níž vyjadřuje svoji lásku a dává útěchu, jak to nikdo jiný neumí. Zkus tedy ke květinám nebo přáníčku ještě přiložit zprávu od Ježíše, kterou můžeš předat člověku procházejícímu krizí.

           Bůh je k dispozici každému, kdo Ho upřímně hledá. Není vybíravý a nemá oblíbence. Může promluvit k tobě stejně jako ke tvému příteli či příbuznému. Stačí, aby uvěřili a chtěli slyšet. Když jsou lidé na dně, mívají často pocit, že Bůh je daleko. Přestože Ho znají, mají pocit, že si nezasluhují, aby k nim mluvil a miloval je. Nebo si při pohledu na těžkosti, kterým musí čelit, myslí, že je Ježíš opustil. Potřebují někoho, kdo by jim přiblížil Boží lásku – možná právě tebe. Když se jich jednou dotkne Boží láska skrze zprávu, kterou jsi pro ně dostal, možná že se jejich víra rozhoří a spojí se s Bohem sami.

           Není vždycky jednoduché přijmout od Boha zprávu pro někoho jiného. Je k tomu zapotřebí hodně odvahy. Co když si budou myslet, že sis to vymyslel nebo že jsi trochu divný, když jsi přesvědčen, že slyšíš Boha? Nemusíš si dělat starosti s tím, co řeknou lidé. Ježíš řekl: „A já, až budu vyvýšen, přitáhnu všecky k sobě” (Jan 12:32). Jsou-li alespoň trochu otevřeni Duchu svatému, bude působit v jejich srdcích a Ježíšova slova začnou mít v jejich životech pozitivní účinek. Pak uvěří. A navíc se tu nejedná o reputaci tvoji, ale Boží, a On je schopen si svoji reputaci uhájit.

           Když dostaneš zprávu z nebe pro někoho jiného, tvým úkolem je pouze ji přijmout a předat. Je to podobné jako u dnes téměř neexistujících telegrafních operátorů: ty jsi jenom mezičlánek a když zprávu předáš, je na příjemci, aby ji přijal. Přijme-li Jeho slova, i když ho zpočátku zarazí, bude těžit z útěchy, řešení či jakékoli jiné pomoci, kterou mu Bůh nabízí.

           Jestliže tak učiní, s velkou pravděpodobností se k tobě vrátí se srdcem plným vděčnosti. Stal ses zprostředkovatelem Boží zprávy a lásky a on se ti bude cítit zavázán. Pokud neví, jak proroctví funguje, bude zásluhy za projev Boží moci přičítat tobě. Ty víš, že jsi byl jenom schránkou, která zachytila Jeho slova. Jsi si dobře vědom, žes nic obrovského neudělal, ale ten člověk možná ne. Právě v takové situaci musíš nasměrovat všechnu chválu a slávu Bohu. Vysvětli mu, že jsi jenom posel, a děkuj s ním Bohu, že k němu promluvil, i když to bylo jenom skrze křehkou, obyčejnou „hliněnou nádobu” – tebe.

„Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry” (Jakub 1:17). Poplácávání se po zádech za dobro, které je výsledkem tvého daru, je nejrychlejší cestou, jak tento dar ztratit. Připomínáš-li si však neustále Boží velikost a svou vlastní slabost a omylnost, nalezneš obrovské naplnění a uspokojení, protože si uvědomíš, že jsi „nástrojem užitečným Pánu” (2.Timoteův 2:21).

Využiješ-li tento dar k pomoci ostatním, Bůh tě požehná  a pomůže ti růst ještě víc. Proroctví není věštecká virgule, určená pouze pro osobní zisk nebo k získání odpovědí na otázky, které tě zajímají. Spíše je to nástroj, který ti má pomoci vytvořit si bližší vztah s Ježíšem, být lepším křesťanem a lepším obrazem Jeho lásky. Ano, má ti pomoci dělat moudřejší a lepší rozhodnutí v osobním životě i v profesních a rodinných situacích. Také má však sloužit jako pomoc druhým – buď tím, že pro ně přijmeš zprávy, nebo tím, že ti Bůh dá instrukce, abys jim mohl být lepším příkladem Boží lásky a Slova. Čím víc ze sebe „vyléváš” na druhé, tím víc ti Bůh na oplátku vrátí.

Dovol Bohu, aby skrze tebe miloval ostatní. Tvůj život pak bude požehnán uspokojením, že si nejenom pěstuješ osobní vztah s Bohem, ale také že pomáháš ostatním Ho lépe poznat.

***

Naše duchovní dary z nás činí služebníky druhých. Dar od Boha, jako např. dar proroctví, nás zavazuje, že ho budeme využívat pro dobro a růst druhých. Je to jako v podobenství o hřivnách. (Viz Matouš 25:14-30.) Je to velká zodpovědnost, abychom je použili na pomoc ostatním a ne že je skryjeme, protože se stydíme nebo se bojíme toho, co si lidé budou myslet. Vlastnictví takových darů je vážnou  záležitostí, která v nás vzbuzuje pokoru.

***

Všeobecná „údržba”

Dodržuj následující jednoduché kroky „údržby”, aby sis uchoval svůj „elektrický přístroj” v nejlepším stavu:

Pravidelně ho používej

Aby sis svůj dar uchoval, musíš ho často používat. Zvykni si na to. Víra je jako sval: čím víc se používá, tím je silnější. Pokaždé když požádáš Boha, aby k tobě promluvil, a obdržíš Jeho zprávu, dáváš tím najevo, že této metodě věříš. Čím víc si budeš svůj dar procvičovat, tím víc poroste tvoje víra a bude to snazší.

Čti Slovo

K přijímání zpráv z nebe je zapotřebí víra a ta pochází z Božího slova.

Čím víc budeš svůj dar používat, tím víc mu budeš důvěřovat. Přehoupneš se přes nejistotu, kterou jsi zpočátku cítil, protože jsi nevěděl, jestli to vůbec bude fungovat. To je výborné, ale může to být zároveň i nebezpečné. Když nejsi opatrný, můžeš si začít myslet, že už nepotřebuješ číst Bibli – vždyť máš přece všechno „z první ruky”. To však je veliký omyl! Ježíš jednou připodobnil Boží slovo k „novým a starým pokladům” (viz Matouš 13:52). Potřebuješ obojí a musíš najít správnou rovnováhu.

Nabízím analogii: Považujme proroctví a psané Slovo za dvě základní potravinové skupiny – např. sacharidy a bílkoviny. Kdybys jedl pouze jedno nebo druhé, tvé tělo by z toho nemělo takový prospěch, jako když budeš jíst oboje ve vyvážené stravě.

Znalost Bible potřebuješ také proto, aby sis potvrdil slova, která osobně uslyšíš od Boha. Tuto znalost získáš pravidelným čtením a studiem. Bible je příručkou nebeského „Úřadu měr a vah”, která obsahuje údaje, podle nichž můžeš kontrolovat obdržené zprávy. Bůh ti neřekne nic, co protiřečí Bibli, může však doplnit spoustu chybějících detailů. Dostáváme se tak k jednomu z hlavních účelů proroctví: zaplnit mezery a uplatnit duchovní principy Bible v tvém životě právě dnes.

O některých věcech se v Bibli prostě nepíše. Jiné věci nejsou rozepsané do velkých detailů nebo jejich aplikace není v kontextu dnešního světa příliš jasná. Například: Nevíš-li, jestli máš svou cestu podniknout autem nebo letadlem, nenajdeš v Bibli ani jednu zmínku o tom, kterou z těchto dvou alternativ cestování zvolit, protože tehdy ještě neexistovaly. Nicméně Bůh ti může připomenout verš, který mluví o tom, že máš jít pomalu nebo rychle. Nebo ti dá konkrétní odpověď v proroctví s použitím moderní terminologie.

V nejasných záležitostech je zapotřebí moudrost, abys věděl, kdy máš vzít biblický text doslova a kdy ho máš dané situaci přizpůsobit. Dobrou zprávou je, že ti Ježíš tuto moudrost přislíbil: „Pokud Ti chybí moudrost, popros Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude Ti (ta moudrost) dána” (Jakub 1:5).

Společenství s ostatními věřícími

Ať už jsi nový křesťan nebo se teprve učíš naslouchat Bohu, prospěje ti scházet se s jinými křesťany, kteří věří v Boha a v tento konkrétní dar ducha. Jak začneš procvičovat svůj dar proroctví, rady a podpora ostatních věřících a jejich znalost psaného Slova ti přinesou užitek. Pokud však neznáš jiné věřící, pamatuj si, že Bůh není ničím omezen a může s tebou mluvit, jsi-li ochotný si Ho vyslechnout.

Nezapomeň, že bez Boha to nedáš

Chceš-li naslouchat Bohu, musíš se trochu snažit. Je zapotřebí určitá duchovní naléhavost. Ježíš slibuje, že když budeme prosit, hledat a klepat, bude nám dáno, nalezneme a budou nám zpřístupněny duchovní věci. (Viz Matouš 7:7.) Ale neříká, že všechny tyto věci ti budou podány na zlatém podnose bez jakéhokoliv úsilí. Neusni na vavřínech. Uznej, že Ho potřebuješ, že jsi vděčný za výsadu přímé komunikace s Ním a s horlivostí očekávej Jeho odpovědi.

Jak se vyhnout nástrahám

Ano, existují nástrahy, ale s trochou ostražitosti a modliteb se jim lze vyhnout. Tady jsou některé nejběžnější, spolu s několika vyzkoušenými radami.

Přičítání si zásluh

První věc, na kterou si musíš dát pozor, je pýcha. Když začneš mít užitek ze zpráv obdržených od Boha, přirozené nutkání tě může vést k tomu, že to budeš z části považovat za svoji zásluhu. Konec konců ta nádherná slova a obrázky jsi dostal ty, nebo ne? Určitě si musíš zasloužit alespoň trochu uznání za svoji schopnost dostávat zprávy od Boha.

Ano, slova přicházejí skrze tebe a jejich příjem je velikou poctou, ale kvůli tomu nejsi lepší než ti ostatní. Není to Tebou, ale je to Boží síla, která tebou prochází. Jak řekl Ježíš: „Jako větev nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve Mně … beze Mne to nedáte” (Jan 15:4-5). Neustále si připomínej: Díky patří Jemu! Modli se a usiluj o to, abys zůstal pokorný v duchu a přenechal všechnu slávu Bohu bez ohledu na to, jak znamenitě skrze tebe mluví.

Najít si svoje „tajné místo”, ať už je to tvůj pokoj, kancelář nebo nějaký koutek, je klíčem k úspěšnému naslouchání Bohu. Musíš své myšlenky i tělo od všeho oprostit. V určitých případech je dobré o svém daru říct nějakým lidem a podělit se s nimi o zprávy, které jsi dostal, aby také oni mohli být povzbuzeni. Ale vychloubání se prorockým darem bude mít za následek jeho pozastavení. Pamatuj si, že to nejsi ty, ale Ježíš v tobě.

Opominutí srovnat zprávy se psaným Slovem

Opominutí porovnat své zprávy se psaným Slovem je často výsledkem přílišné závislosti na proroctví ve vedení tvého života. Dalším důvodem může být, že si nenajdeš čas na čtení Bible, obzvláště když ji moc neznáš. Modlit se a vyhledávat v Bibli podobné situace, které potvrzují nebo podkládají přijaté zprávy, je sice náročné, ale stojí to za to. Pokud čteš a studuješ Bibli poctivě každý den, bude to snazší – a budeš vědět, kde v ní co najít, když bude potřeba.

Jiní věřící ti mohou pomoci najít rovnováhu a v praxi použít slova, která jsi dostal. Bible říká: „Při větších rozhodnutích je dobré se poradit se dvěma nebo třemi dalšími věřícími” (Matouš 18:16) a „čím víc rádců, tím lepší pak výsledek” (Přísloví 11:14).

Narušitel

Nemůžeme ignorovat fakta: ďábel a jeho zlí duchové existují a při každé příležitosti se staví proti Božím dětem. Poslední věc, kterou si ďábel přeje, je, abychom si vytvořili osobní spojení s Bohem. Ví, kolik dobra může dar proroctví přinést, a vůbec se mu nelíbí, že o něm víme a natož abychom ho používali!

Nemusíme se však ďábla a jeho armády bát, protože Ježíš je větší. (Viz 1.Janův 4:4.) Bible nás nicméně varuje, abychom si byli vědomi ďáblovy úskočnosti. (Viz 2.Korintským 2:11.)

Máš-li pocit, že pokaždé, když se snažíš dostat zprávy od Boha, se na tebe sesype všechno možné, je to pravděpodobně ďábel nebo jeden z jeho duchovních agentů, snažící se ti přerušit linku do nebe a zablokovat duchovní rádiové vlny šumem, aby sis nemohl naladit Boží stanici a přijmout zprávy, jež ti posílá. Je-li to tvůj případ, můžeš využít verše „vzepřete se ďáblu a uteče od vás” (Jakub 4:7). Svoji mysl můžeš očistit od rušivých myšlenek například tak, že si zazpíváš písničku o Ježíši nebo nahlas přečteš pár veršů z Bible. Jestli si s něčím děláš starosti, může pomoci, když to svěříš Ježíši v modlitbě. Potom můžeš svoje starosti nechat bezpečně v Božích rukou a zaměřit se na Jeho zprávu.

Vždycky je dobré prověřit zprávy, které od Boha dostaneš. Ježíš řekl: „Poznáte, jestli ta věc (zpráva od Boha) je správná, podle toho jaké nese ovoce (ve vašem nebo něčím životě)” (Matouš 7:20). Zprávy od Boha jsou poučné, povzbuzující, pozdvihující a neprotiřečí Bibli. Přinášejí ovoce Ducha: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání. (Viz Galatským 5:22-23.) Když nás Bůh něco vyučuje nebo nám ukáže, kde děláme chybu, vždy je to zároveň propojené s nadějí a láskou, jako milující tatínek povzbuzující své děti. Nikdy se potom necítíme beznadějně a jako, že je všechno naše chyba. (Takové pocity jsou vždy z té druhé-ďáblovi strany). Pakliže slova, která dostaneš od Boha, přinesou ve tvém životě nebo v životě druhých některé nebo všechny nahoře vyjmenované výhody, můžeš si být jist, že to jsou opravdu slova z nebe.

Jestliže miluješ Boha a upřímně Mu chceš naslouchat, jestliže se modlíš, aby ti pomohl zůstat na správné cestě, jestliže plníš Jeho základní požadavky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, můžeš si být jistý, že k tobě mluví On. Můžeš Ho dál prosit, aby k tobě mluvil a spolehnout se, že promluví. Když máš srdce na pravém místě, zbytek bude následovat. (Viz 1.Janův 3:21-22.)

Nejlepší obranou proti ďáblovu rušení příjmu Božích signálů je snažit se minimalizovat příjem ďáblových informací za všech okolností. Je se svou armádou v dnešním světě velmi aktivní. Vidíš to, kam se podíváš, od reklam přes televizi až po internet. Samozřejmě ne všechno, co vidíš a slyšíš v masmédiích, je od ďábla, ale dostává se mu spousta vysílacího času. Stejně jako Boží slovo podněcuje naši víru v Boha a Jeho cesty, tak nás ďáblova propaganda táhne opačným směrem. V tu chvíli si to neuvědomíš, ale negativní informace ovlivňují tvého ducha.

Říká se: Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi člověk. Stejně jako jsi po fyzické stránce utvořen z toho, co jíš, jsi po duchovní stránce utvořen z toho, co čteš, posloucháš a sleduješ. Čím víc ďáblovy propagandy přijmeš, tím víc se vzdálíš Bohu a Jeho Slovu a tím těžší pro tebe bude přijímat Boží zprávy. Pokud si nejsi jist o některých věcech, které během dne pochytíš, zeptej se: jaký na mě mají vliv?

Co s pochybnostmi

Jeden z hlavních ďáblových cílů je přesvědčit tě, že nemůžeš slyšet Boha a nemá smysl se o to vůbec pokoušet. Odmítni takové lži poslouchat, natož jim věřit! Satan ti může ukrást Boží dar jedině tehdy, pokud se ho vzdáš ty – tak to nedělej!

Náš duchovní nepřítel, ďábel, udělá všechno pro to, abys začal pochybovat. Nejprve se tě pokusí přesvědčit, že nic takového jako přijímání zpráv z nebe neexistuje. A pokud to nezabere, začne ti namlouvat, že jsi veliký hříšník, příliš povrchní a materiálně založený, a tudíž od Boha slyšet nemůžeš. Jeho konečným cílem je zbavit tě víry v Boha.

Samozřejmě satan většinou nevychází s okatými lži typu: Bůh neexistuje. Obvykle začne malými otázkami, které zasejí malé pochybnosti. Jeho otázky vždycky znějí velice logicky. Využívá našeho pozemského uvažování – naší „přirozené mysli”, jak to nazývá Bible, která je prostě neschopná rozumět Bohu a cestám Jeho Ducha. Jak bychom kdy mohli pochopit nekonečného Boha našimi omezenými rozumy? „Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem” (1.Korintským 2:14). „Jako jsou nebesa vyšší než země, tak i Moje cesty a Mé myšlenky převyšují ty vaše” (Izajáš 55:9).

Jak můžeme rozumově vysvětlit přijímání zpráv od neviditelného Boha našimi přirozenými smysly? To prostě nejde! Musíme to přijmout vírou a uvěřit tomu, protože Bůh říká, že tomu tak je. Když si Bůh vybral, že bude ke svým dětem mluvit v proroctví či jakýmkoliv jiným způsobem, kdo jsme my, abychom o tom pochybovali? Bůh se nám nezjevuje přímo před očima a ani nám moc často neukazuje fyzické projevy své přítomnosti a síly. Kdyby tomu tak bylo, nepotřebovali bychom víru a nedostalo by se nám požehnání, které nám chce Bůh dát, když si zvolíme život ve víře. „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili” (Jan 20:29).

Co znamená žít ve víře? Znamená to zůstat naplněn Slovem. Už jsme se zmínili dřív, že „víra pochází ze slyšení Božího Slova” (Římanům 10:17). Existuje jenom jediný způsob, jak získat víru, kterou potřebuješ k tomuto zvláštnímu nadpřirozenému daru: čti, vstřebávej, věř a jednej podle Božího Slova.

Víra je také opak pochybnosti. Takže čím víc na tebe pochyby útočí, tím víc času bys měl strávit vstřebáváním Slova. Živ svou víru a nechej své pochyby zemřít hlady. Vpusť dovnitř světlo a temnota ustoupí.

Pochyb se zbavíš tehdy, když nad nimi odmítneš přemýšlet. Nedopřej místa ďáblu! (Viz Efezským 4:27 – „Nedávejte místo ďáblu“.) Vezmi si příklad z Ježíše. Odpověz na ďáblovy pochyby Božím slovem: „Je psáno!” (Viz Matouš 4:1-11.)

Například říká-li ďábel: „Bůh nebude mluvit skrze hříšníka jako ty,” můžeš odpovědět: „Je psáno: ‚Proste, a bude vám dáno…‘“ (Lukáš 11:9).

I poté, co pochopíš a přijmeš tento základní výklad o proroctví, mohou ti čas od času v hlavě vyvstat otázky. Upřímné otázky o proroctví – či jakémkoli jiném činění Ducha svatého – nejsou pochybnostmi. Z otázek se stanou pochybnosti pouze tehdy, když odmítneš přijmout odpovědi, které Bůh dává ve svém Slovu nebo skrze samotné proroctví. Je dobré vyřešit svoje nejasnosti tím, že se na ně zeptáš Boha a požádáš Ho, aby ti je vysvětlil. Odpověď můžeš také vyhledat v Jeho Slově, popřípadě si na dané téma popovídat s někým, kdo se vyzná v Bibli.

***

Nemůžeš ignorovat ani potlačovat svoje otázky a pochybnosti a předstírat, že neexistují. Zároveň  je však nemůžeš vyřešit ani logickým uvažováním. Pouze se do všeho ještě více zamotáš. Musíš se zeptat Ježíše. On zná odpověď na všechno, a když se Ho zeptáš s upřímností, pokorou a otevřenou myslí, odpoví ti. Buď ti dá odpověď přímo v proroctví anebo ti ji pomůže nalézt ve Slově či využije pomoci ostatních. Nestyď se přiznat své pochyby a nejasnosti druhým křesťanům, kteří jsou silní ve víře tam, kde se tobě víry nedostává. Samozřejmě ti nepomůže, když budeš o svých otázkách a pochybnostech diskutovat s lidmi, kteří mají stejné problémy; jen se navzájem zdeprimujete ještě víc. Ale ti, kteří mají silnou víru založenou na Božím slově, ti mohou být velkou pomocí svými modlitbami, radami a Božím duchem vedenými instrukcemi. S darem proroctví je to jako s ostatními dary od Boha – musíš jej přijmout vírou. Je to podobné jako s elektřinou: nemusíš ji rozumět, abys ji mohl používat. Funguje a to je všechno, co musíš opravdu vědět. S časem ti Bůh může pomoci tvůj dar lépe pochopit, ale teď chce, abys ho už začal využívat a těšil se z jeho výhod. Nemůžeš využívat Ježíšovu moc, když se díváš na vlny a na zakalenou vodu, která ti zatemňuje zrak. Upřeš-li však zrak na Ježíše a napojíš se na Jeho „vysílání“, dojde ke změně tvých pocitů i tvého pohledu na věc.

Časté otázky

Otázka č.1: Co když dostanu zprávu, která mi říká, že mám udělat něco neobvyklého?

Odpověď: Nemůžeš vyloučit možnost, že ti Bůh někdy řekne, abys udělal něco nelogického a neobvyklého, vyžadujícího více víry a odvahy. Občas po nás Bůh chce, abychom udělali něco, co nám připadá divné a někdy i absurdní.

Než se však pustíš do něčeho mimořádného, je nejlepší požádat Boha, aby ti potvrdil, že to opravdu po tobě chce. Prozkoumej Písmo. Hledej ve Slově podobné situace a verše, které by podložily plán akce. Přesvědč se, že to není v rozporu se Slovem. Nevylučuj možnost, že sis proroctví špatně vyložil nebo že je neúplné. V případě jakýchkoli nejasností o první zprávě je vždycky dobrý nápad vrátit se k Ježíši; buď ti podá bližší vysvětlení, které vyjasní problém, nebo potvrdí původní zprávu.

Znáš-li někoho, kdo má dar proroctví a zná Bibli, může být pro tebe prospěšné, když mu vysvětlíš svoji situaci. Ukaž mu zprávu, kterou jsi dostal, a nalezené verše, a pokud má dar proroctví, požádej ho o potvrzení nebo vysvětlení od Boha. Schválení od třetí strany je v takových chvílích často velikou pomocí.

Když ti to Bůh potvrdí buď skrze Slovo, skrze další zprávy nebo skrze radu jiných věřících, dodá ti to jistotu. Povzbudí to tvoji víru a dodá klid mysli. S Jeho utvrzením můžeš vykročit s vírou a udělat, co po tobě žádá, i kdyby to bylo něco neobvyklého. Nemáš-li však klid a nejsi si jistý, neměl by ses do ničeho pouštět. „Cokoli není z víry, je hřích” (Římanům 14:23).

Otázka č.2: Co když mi Bůh něco řekne, ale já to nechci udělat? Ztratím dar proroctví?

Odpověď: Když požádáš Boha, aby k tobě promluvil, měl bys být připraven věřit, přijmout a udělat cokoli po tobě bude chtít. Nemusíš se však bát. Neznamená to, že budeš neustále dostávat zprávy, které se těžko přijímají a vykonávají. Ježíš tě miluje a chce, abys byl šťastný. Dal ti dar proroctví, protože ti chce zjednodušit a zlepšit život.

Bůh nám dal možnost volby. Život se skládá z bezpočtu rozhodnutí, které můžeme učinit bez toho, aniž by nám do nich Bůh příliš zasahoval. On tě nasměruje ke Slovu a často ti zjeví svoji vůli ohledně záležitostí, na které se Ho zeptáš, ale dovolí ti vybrat si. On nás do ničeho nenutí a nevnucuje nám svoji vůli. 

Když už jednou víš, jaká je Boží vůle, jsi zodpovědnější za následky svých rozhodnutí. V proroctví od Něj dostaneš zprávu a na tobě záleží, jestli ji přijmeš, uvěříš jí a budeš podle ní jednat. „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k Němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že odpovídá těm, kdo ho hledají” (Židům 11:6). Vybíravá víra není víra – nemůžeš si vybírat. Proroctví už svým charakterem musí být přijato s otevřenou myslí a pokorným srdcem.

Ať už dostaneš v proroctví cokoliv, Bůh rozumí tvé lidské podstatě a slabostem a je dobrým Otcem a má s tebou trpělivost. Nejvíc Mu záleží na tom, abys chtěl věřit a chtěl Mu naslouchat. Pokud to tak je, posílí tvou víru a pomůže ti vše pochopit.

Zdá-li se ti Jeho požadavek příliš těžký i potom, co jsi posílil svoji víru psaným Slovem, promluv si s Ním o tom. Třeba ti doplní víc detailů nebo ti podá takové vysvětlení, které ti dodá víru. Možná ti navrhne jinou cestu, která pro tebe bude jednodušší. „Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát” (1.Korintským 10:13).

Když nám Bůh sděluje svoji vůli, často nám nechá prostor, abychom si vybrali z několika možností v rámci Jeho vůle. Proto nemáš-li víru a přesvědčení uvést do praxe něco z toho, co ti řekl, můžeš se Ho zeptat, jestli pro tebe nemá nějakou jinou cestu, kterou by ses mohl vydat a být stále v Jeho vůli. Samozřejmě se to nesmí zneužívat jako výmluva ke zlehčování Božích zpráv, protože většinou bude hned Jeho první zpráva obsahovat Jeho nejlepší a nejvyšší vůli, která tím nejefektivnějším způsobem přinese nejlepší ovoce. On zároveň „ví, že jsme jen prach,” (Žalm 103:14) a jestliže ti nedá žádnou jinou možnost, když se k Němu vrátíš, možná ti dá zprávu plnou síly a povzbuzení potřebných ke zdolání Jeho požadavku.

Otázka č.3: Co když mě někdo požádá, abych od Boha zjistil výherní čísla loterie nebo nějaký jiný detail o budoucnosti? Co když se chci na něco podobného zeptat sám? Poví mi to Bůh?

Odpověď: Máš-li takovouto specifickou otázku, proč se Ho nezeptat? Je to nejjistější způsob, jak zjistit, jestli je to Jeho vůle, abys to věděl. Je schopen nám dát odpovědi na vše.

Na druhé straně nám říká, že někdy nedostaneme odpovědi, které chceme, protože se špatně ptáme – vedení chamtivostí a sobeckostí. (Viz Jakub 4:3.) Naše motivy jsou špatné. Také si rezervuje právo na to, že nám nezjeví věci, které nepotřebujeme vědět, nebo je pro nás lepší, abychom je v dané chvíli nevěděli.

Běžný omyl, kterého se lidé dopouštějí, je, že od Boha očekávají odhalení všech podrobností o budoucnosti. Přestože Bůh může a někdy odhaluje tajemství budoucnosti, klade často na svá zjevení určité meze a neříká nám všechno. Dělá to pro naše dobro. Jako náš nebeský Otec ví, že bychom neunesli všechno najednou a že kdybychom znali celou budoucnost, přítomnost by ztratila své kouzlo. Také by to snížilo naši závislost na Jeho vedení, protože bychom měli pocit, že „všechno víme, všechno známe.” Dopustili bychom se i více chyb, protože bychom záviseli na vlastní moudrosti, namísto Boží.

Bůh nám říká, co máme vědět v tu kterou chvíli, a někdy připravuje naše srdce na budoucí události různými náznaky. Život křesťana je však život víry a Bůh často zkouší naši víru tím, že nám zjevuje svůj plán kousek po kousku, krok za krokem.

Cesta životem je jako klikatá stezka – ne vždycky vidíš, co je za zatáčkou, dokud se tam nedostaneš. Někdy Bůh uzná za vhodné, že nám věci zjeví těsně před zatáčkou, když ví, že nám tato informace prospěje, ale obvykle to bere jednu zatáčku po druhé.

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoje chápání moc nespoléhej. Zůstaň s Ním ve spojení a On se o tebe postará” (Přísloví 3:5,6). Důvěřuješ Bohu, že tě provede životem, napřímí tvé stezky a nechá tě nabýt zkušenosti, které ti budou nakonec přínosem? Důvěřuj Mu!

Jestli máš nějaký dotaz, stojíš před nesnadným rozhodnutím nebo potřebuješ radu do života, nezapomeň se Ho zeptat! Pak buď ochotný přijmout všechno, co ti Bůh ukazuje. Když požádáš s důvěrou, buď ti alespoň částečně naznačí odpověď nebo ti vysvětlí, proč pro tebe teď není nejvhodnější doba, aby ses to dozvěděl. Ať řekne co řekne, můžeš si být jist, že ten, který vidí minulost, přítomnost i budoucnost, ten, který tě miluje nade vše, jedná ve tvůj nejlepší prospěch.

Otázka č.4: Co když se budu řídit všemi body v této knížce a požádám Boha o dar proroctví, ale nedostanu ho? Je možné, že někteří tento dar nedostanou? Když ho nebudu mít, jsem duchovně v nevýhodě?

Odpověď: Bůh slíbil, že když Ho požádáme v plné víře, dostaneme. Přesto někdy odpoví jinak, než očekáváme, nebo v jiném časovém harmonogramu. Z důvodů, kterým vždycky nerozumíme, Ježíš některým lidem nedává důkaz o tom, že dostali dar proroctví ve chvíli, kdy požádali. Patříš-li k těmto lidem, nevzdávej se! Bůh třeba jenom zkouší tvoji víru nebo tě učí trpělivosti a vytrvalosti. Nebo tě chce k sobě přiblížit tím, že se budeš zoufaleji modlit. Možná tě nechává čekat, protože chce tvoji pokoru nebo ti chce pomoci více si cenit tohoto zázračného projevu Ducha, až ti později podá důkaz.

Mezitím se o to pokoušej. Lidé častokrát ze začátku po přijetí daru proroctví dostávají jenom krátké zprávy – jenom několik slov nebo parafrázi biblického verše. To jim moc jako proroctví nepřipadá. Mají dar, ale je to zatím začátečnický dar. Čím víc ho procvičují, tím víc se zdokonaluje. Takže možná máš dar, pouze si toho nejsi vědom. Děkuj Bohu za každé slovo, které ti dá, vracej se pro další a dostaneš víc.

Jestli se tvůj dar proroctví zatím neprojevuje, neznamená to, že nemůžeš následovat Boha a milovat Jeho a ostatní, nebo najít Boží vůli pro svůj život. Existují ještě další dary Ducha a Bůh tě může namísto toho požehnat jedním nebo několika z nich. Třeba ví, že je potřebuješ víc, nebo že s jejich pomocí víc dosáhneš. A nejdůležitějším darem Božího Ducha je láska. Apoštol Pavel řekl: „Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání…ale lásku bych neměl, nic nejsem. Láska nikdy nezanikne” (1.Korintským 13:2,8).

I kdybys nikdy nedostal proroctví, můžeš využít Ježíšových živých slov skrze ostatní, kteří tento dar mají.

Můžeš se Mu přiblížit ve svém „čase s Bohem” četbou, studiem a přemýšlením o Jeho psaném Slově. Můžeš k Němu přijít s modlitbou a přenechat Mu svoje starosti, myšlenky a přání. Můžeš Ho poprosit, aby k tobě mluvil jinými způsoby: prostou radostí z Jeho přítomnosti. Když s Ním budeš pravidelně trávit čas, bude k tobě promlouvat různými způsoby, i když ne skrze přímé proroctví.

Otázka č.5: Je-li proroctví opravdu skutečné a Bůh hovoří ke všem, kteří Ho chtějí slyšet, proč Mu nenaslouchá více lidí?

Odpověď: Základní požadavek je vybudovat si osobní spojení s Ježíšem a přijmout Ho jako Spasitele a Pána. Bohužel mnoho lidí, kteří i přijali Ježíše do svých srdcí, prostě nevěří, že mohou dostat proroctví. Kdyby se odvážili a vyzkoušeli Boha, kdyby Ho požádali, aby k nim promluvil, udělal by to. Stačil by jenom malinký krůček víry.

Ve většině případů jim v cestě stojí myšlení: slyšení zpráv z nebe se příčí logice. Proto Ježíš řekl, že se musíme stát malými dětmi, abychom mohli vejít do království nebeského. (Viz Matouš 18:3.) Děti nic lepšího neznají, proto udělají to, co jim Bůh řekne. „Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré” (1.Korintským 1:26-27). Intelekt může stát v cestě slyšení Božího hlasu, i když pár titulů tě nemusí diskvalifikovat. Konec konců apoštol Pavel byl velmi vzdělaný člověk, a přesto slyšel Boží hlas. Zároveň však musíš k Bohu přijít s pokorou a podřídit svoje myšlení a rozum Jeho vůli, chceš-li uspět a uslyšet Jeho hlas.

Bůh nám dal schopnost myšlení a samozřejmě očekává, že svůj mozek použijeme. Ale také nám dává možnost zvolit si Jeho názor namísto našeho. Ti, kteří se rozhodnou čerpat z Jeho nekonečných vědomostí a moudrosti, uvidí a uslyší neuvěřitelné a zázračné věci; ti, kteří tak neučiní, jsou omezení na svoje „lidské” myšlení.

Otázka č.6: Co když mám dar proroctví, ale až jednoho dne požádám Boha, aby ke mně promluvil, nic neuslyším?

Odpověď: Především se nenech odradit, protože to neznamená, že jsi „ztratil” dar proroctví. Existuje spousta důvodů pro takový výpadek. Můžeš být rozptýlen jinými myšlenkami a věcmi okolo. Možná tě Bůh zkouší, jestli vytrváš a počkáš na odpověď, než abys vždycky očekával, že se to stane hned. Možná chce vidět, s jakou naléhavostí jsi ochotný přijímat, a teprve potom ti dá odpovědi, které potřebuješ.

Když se po nějaké době pořád nic neděje, zkus si přečíst některé své oblíbené verše nebo pasáže z Bible, aby obnovily tvoji víru, a pomodli se. Ujisti se, že v srdci neskrýváš žádné nevyznané hříchy, které by rušily tvé spojení s Bohem. Zkontroluj si, že jsi nevynechal ani jeden základní požadavek na slyšení z nebe, jako např. strávit čas s Ježíšem a Jeho Slovem, přijít k Němu s pokorou a požádat Ho, aby ti pomohl odložit tvoje vlastní myšlenky. Pak se o to pokus znovu. Když i tehdy nic nedostaneš, možná má Bůh důvod, proč ti nedal odpověď hned. Hlavně se však nenech odradit a příště se na Něj zase obrať. On je ochotný dát nám víc, než my jsme schopni pojmout, a i když ti nezjeví odpověď na tvoji konkrétní otázku okamžitě, pošeptá ti slova útěchy a ujištění.

Otázka č.7: Existují kromě proroctví ještě jiné cesty, jak najít Boží vůli?

Odpověď: Ano, existuje několik dalších způsobů, jak nalézt Boží vůli. K nim patří: 1) Uplatnění psaného Slova v dané situaci. 2) „Hlas Slova” – což je, když čteš Slovo a najednou tě něco udeří do očí jako Boží vůle pro tebe nebo odpověď na tvoji otázku. 3) Přímé zjevení, kterého se ti dostalo jiným způsobem než skrze proroctví, např. skrze sen, vidění nebo dojem. 4) Hledání rady u lidí, kteří jsou silní ve víře a znají Boží Slovo. 5) Okolnosti, které byly bez pochyby připraveny Bohem – také známé jako „otevřené a zavřené dveře.” (Viz Zjevení 3:8.) 6) Osobní zájem či přesvědčení. 7) Obdržení konkrétních, předem určených znamení v odpověď na tvoje dotazy – také známá jako „rouna” podle biblického příběhu o Gedeónovi, který použil ovčí rouno, aby si ověřil instrukce od Boha. (Viz Soudců 6:36-40.)

Když stojíš před důležitým rozhodnutím, které může ovlivnit i druhé lidi, je dobré hledat Boží vůli a ověřit si ji více než jedním způsobem. Když požádáš ostatní, aby pro tebe dostali proroctví, získáš tím výhodu objektivního pohledu na věc. Není-li to však možné, můžeš požádat Boha, aby použil své Slovo nebo jeden či více dalších způsobů, o kterých jsme se zmínili, aby ti potvrdil, co ti řekl v proroctví.

Otázka č.8: Co když mě Bůh vede, abych udělal určitou věc, která se nakonec nezdaří? Znamená to, že se Bůh zmýlil?

Odpověď: Musíš si pamatovat, že i když je něco Boží vůle a ty uposlechneš Jeho hlas a uděláš, co ti říká, nemusí to vždycky dopadnout podle tvých představ a nadějí. Proč?  Protože když nám Bůh dal možnost volby, svým způsobem se zavázal, že bude jednat podle našich rozhodnutí. Ví, co by bylo nejlepší, a ty Mu můžeš věřit a podle svých nejlepších schopností Ho následovat, ale druzí lidé, kteří jsou součástí dané situace, mohou narušit probíhající proces svými rozhodnutími, nejsou-li podřízení Jeho vůli. Svými rozhodnutími mohou do určité míry ovlivnit výsledek proroctví.

Když něco nedopadne přesně podle tvého očekávání, založeném na tom, co ti Bůh předem řekl, běž za Ním znovu a požádej Ho, aby ti vysvětlil, co se stalo. Když se situace vyvíjí, je nejlepší zůstat v časté komunikaci s Ježíšem, aby tě mohl informovat o tom, jestli a kdy se okolnosti změní a mohl ti dát další instrukce při neočekávaných (dobrých či špatných) rozhodnutích lidí, jež ovlivní vývoj situace. Bůh nikoho k ničemu nenutí; lidé mají svobodnou vůli. Tímhle způsobem se však můžeš dozvědět, co dělat, změní-li lidská rozhodnutí to, o čem ti Bůh dříve řekl, že je pro tebe nejlepší. Když volba lidí změní podmínky na cestě, ukáže ti další nejvýhodnější způsob cestování. Tak či onak se dostaneš, kam máš dojít. Funguje to podobně jako když používáš navigaci.

Nikdy není chybou Boha, když něco nedopadne podle tvého očekávání nebo podle toho, co On označil za nejlepší. Lidé se mýlí, Bůh se však nikdy nemýlí. Nejlepší na tom je, že i když ty nebo ostatní něco popletou, Bůh nakonec všechno vyřeší. Stačí Ho milovat a následovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, dělat si čas na Jeho Slovo a být příkladem Jeho lásky pro ostatní. „Všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha” (Římanům 8:28).

Otázka č.9: Co když si myslím, že naslouchám nebi, ale potom zpráva nedává smysl či nefunguje?

Odpověď: Někdy se může stát, že jsi rozptýlený anebo že tvoje motivace není správná. Možná jsi nepožádal Boha, aby potlačil tvůj názor či touhu ohledně dané záležitosti, nebo jsi nebyl ochotný upustit od svých předpojatých myšlenek a otevřít se všemu, co ti chtěl říct. Třeba sis jenom špatně vyložil, co ti řekl. Proto je důležité si ověřit obdržené zprávy jedním nebo více způsoby, jak najít Boží vůli.

Když Mu nasloucháš, podrží tě na bezpečné a plodné stezce poslušnosti Jeho vůle, pokud se budeš snažit zůstávat blízko Něj a budeš splňovat Jeho základní požadavky, mezi něž patří naplnit se Jeho Slovem a odložit vlastní vůli. Bůh se ti nesnaží podrazit nohy a  přivodit neúspěch. Naopak chce, abys uspěl. Je mnohem ochotnější dávat než ty přijímat. Zavoláš-li Jej, slibuje, že ti odpoví. Miluje tě. Svým učedníkům řekl – a pro nás to dnes platí také: „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce” (Jan 15:15). Chce se stát součástí tvého života a vést tě po stezce Jeho dokonalé vůle, protože ví, že tak budeš nejšťastnější a nakonec dosáhneš nejlepších výsledků.

Poselství z nebe

-pro tebe!

Je zcela logické, že brožurka o přijímání osobních zpráv z nebe by měla obsahovat právě takové poselství pro tebe. Nepoznáš, jestli je něco dobré, dokud to neochutnáš. Tak „okuste a uzříte, že Bůh je dobrý” (Žalm 34:8).

(Ježíš:) Nasloucháš lidem na zemi, které miluješ a obdivuješ, které respektuješ a u nichž hledáš rady. Udělalo by Mi radost, kdybys naslouchal i Mně. Je toho tolik, co bych ti chtěl říct! Chci s tebou mluvit jako kamarád, jako tatínek, jako někdo, kdo ti je blízký. Byl bych rád, kdyby náš vztah nebyl formální, ale čistě osobní. Budu k tobě mluvit, jen Mi naslouchej. Abys měl jasný příjem z nebe, je třeba, abys vyvinul úsilí, naladil si na přijímači Moji stanici a pokusil se zablokovat všechny rušivé signály – starosti tohoto života, každodenní problémy a svoje vlastní myšlení.

Slyšet Má slova není složité. Požádáš Mě, abych mluvil, a pak nasloucháš. Bližší vztah se mnou za to stojí!

Povedu tě všemi způsoby, kterými mi dovolíš – skrze Mé psané Slovo, skrze rady druhých, kteří Mě také znají a milují, a skrze Můj hlas proroctví.

Jestli ještě pořád nad proroctvím váháš a nevíš, máš-li se do toho pustit, zkus to a uvidíš, co se stane. Držím ve svých rukou odpovědi a řešení na každý problém a překážku, s nimiž se v životě setkáš. Možná tě nezachráním před nějakou bouří, ale vždycky ti ji pomohu překonat.

Život s nasloucháním Mému hlasu a život bez něj je tak odlišný jako cestování s navigací nebo bez ní! Můžeš jet nejpřímější a nejpříjemnější cestou k cíli nebo někde bloudit…

Chovám tě neuvěřitelně blízko svému srdci – ano, tebe, právě tebe! Když jsem umíral na kříži, bylo to i za tebe. A udělal bych to znova, i kdybys byl na zemi jediný – tak moc mi na tobě záleží. Už se moc těším, jak spolu budeme komunikovat a užívat si života.

Navždycky tvůj,

                                                                                 Ježíš

Sliby z Bible, která ti pomohou slyšet Boží hlas

 1. „…neupře žádné dobro upřímným. ” (Žalm 84:12).
 2. „Vyslyšel jsi mě, když k tobě volal jsem – dodals mi odvahy!” (Žalm 138:3).
 3. „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova!” (Jeremiáš 1:9).
 4. „Volej ke Mně a odpovím ti, sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.” (Jeremiáš 33:3).
 5. „… nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.” (Marek 13:11).
 6. „A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. … Jestliže tedy umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kteří Ho prosí!” (Lukáš 11:9-13).
 7. „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy … A oznámí vám, co má přijít” (Jan 16:13).
 8. „V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi.
  Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat,
  vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.” (Skutky 2:17).

 

Advertisement