Problémy a trápení

Pozitivní výzva

           Když se ti stane, že klesneš na mysli kvůli svým slabostem, chybám nebo okolnostem, můžeš být na cestě k objevu, jak blízko ti Bůh je a jak se o tebe stará. Bývají to právě ty nejtěžší chvíle, kdy zjistíme, že Ježíš vždycky stojí při nás. Záleží mu na nás a chce pro nás to nejlepší. Když pochopíme, že Bůh má dobrý záměr ve všem, co dovolí, aby se nám stalo, můžeme se naučit těžit dokonce i z našich potíží. Každá těžkost a zklamání se může stát stupínkem nebo schodem, který nás povede na vyšší úroveň.

Boží láskyplný plán

           Bůh dává ve svém Slově zaslíbení: „Všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Římanům 8:28). Nikdy nedovolí, aby se tobě, Jeho dítěti, stalo něco, co pro tebe není dobré. Ačkoli mnoho věcí, které se stanou, nemusí v té chvíli vypadat moc dobře, dříve nebo později zjistíš (pokud už to nevíš), že nějakým způsobem pro tebe dobré byly.

           Boží odpovědi na naše modlitby jsou nekonečně dokonalé, i když ne vždy odpoví podle našich představ, protože vidí dál než my a ví, že splnění našich přání by pro nás nebo zainteresované osoby nebylo to nejlepší.

Nejtemnější chvíle

           Boží záměry nejsou pokaždé okamžitě jasné, ale vždycky si můžeš být jistý, že o tebe bude postaráno a všechny věci ve finále nějakým způsobem dobře dopadnou. Když procházíš časem zkoušek, musíš se bez ohledu na bitvy, bez ohledu na ztráty, bez ohledu na zmatek i bez ohledu na žal držet vědomí toho, že Bůh tě miluje. Jeho láska je neměnná, spolehlivá a nekonečná. Nezáleží na tom, co se děje, jak pochmurné jsou vyhlídky, jak těžká je bitva, jak dlouhý a temný je tunel nebo jak těžké je utrpení – On tě miluje! Ve své lásce je velice štědrý. Nepostříká tě jí trošku tady a trošku támhle podle toho, jak si zasloužíš. Svoji lásku vždy vylévá hojně a zdarma!

           Ježíš ti zaslíbil: „Jsem s vámi po všecky dny až do konce.“ (Matouš 28:20). A dále: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ (Židům 13:5). Dokonce i v časech největší temnoty a zkoušek zůstává Bůh vždy „přítelem, který přilne více než bratr“ (Přísloví 18:24, NKJV). Král David v žalmech řekl: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“ (Žalm 23:4). Je s tebou v temnotě. Je s tebou v trápení. Je s tebou při zkoušce. Je s tebou ve zmatku. Je s tebou v hlubině. Je tam, protože mu na tobě záleží. Je tam, aby ti pomohl projít.

           Ježíše bolí když vidí jak trpíš a jsi nešťastný, ale zároveň ví, že až těmito věcmi projdeš, vybuduje to tvůj charakter. A budeš víc připravený na to, co tě čeká a co je částí Božího plánu. Podobně jako On musel projít agónií umírání na kříži za hříchy světa, abychom my mohli osobně zažít hloubku Jeho Lásky.

Cesta ke slávě

 Až dorazíš na konec své životní cesty a ohlédneš se zpět za vším, čím jsi prošel, uvidíš, jak moc tě Bůh miloval a jak věrně o tebe celou dobu pečoval, zvláště když cesta byla obtížná.

Je to jako v jednom snu, který někomu zdál. Zdálo se mu, že jeho život byl jako šlápěje v písku na pláži. Vždy tam byly dvoje – jedny jeho a jedny Ježíšovi. Pak, najednou v čase svého největšího trápení, tam byly jen jedny. Z bolestí v srdci se obrátil na Ježíše: „Kde jsi byl v době, kdy jsem Tě nejvíc potřeboval?!“ Ježíš se mu s láskou zahleděl do očí a plný soucitu odpověděl: „Nesl jsem tě!“

Jasně poznáš, že kameny na tvé cestě neležely jako nástrahy, ale jako schody k vítězství. Vítězství v tom, jak jsi zažil, že On je s tebou stále. …V tom, že jsi se naučil Mu důvěřovat…. Ve víře, že s tebou bude i příště v jakýchkoliv těžkých chvílích. ….V pokoře a uvědomění si, že Ho potřebuješ, kterou jsi skrz tu zkušenost získal. …Ale i v tom, že ta zkušenost naplnila tvé srdce porozuměním pro ostatní, kteří procházejí něčím podobným, jako čím jsi si prošel ty.

           Ať už se ti postaví do cesty jakékoliv překážky – pamatuj si, že Ježíš je vždycky s tebou. On se o tebe postará a nakonec i ty „nejhorší“ situace obrátí v něco dobrého. Tak to slíbil!

           Když si zapamatuješ jednoduché pravidlo, že cokoliv těžkého, co se ti stane, přinese nakonec dobro, bude tvůj život bohatší, budeš mít větší klid v srdci a mnohem snadněji rozpoznáš, že Bůh je s Tebou každý den. Je velký rozdíl v tom, jestli v záplavě problémů, bitev a strádání jenom čekáš na nejhorší nebo jestli je přijmeš jako výzvu objevit v nich všechno to dobré, co Bůh plánuje přinést do tvého života.

UTRPENÍ – verše

Žalm 34:20 Děje se nám mnoho zlého, ale Bůh nás ze všeho vytáhne.

Žalm 119:68 Než se stali věci, které mě pokořili, bloudil jsem, teď se ale držím toho, co jsi řekl.

Žalm 119:72 Prospělo mi to, že se mi něco nepovedlo (byl jsem pokořen), hodně jsem se z toho naučil.

Římanům 8:18 Věřím, že naše nynější utrpení jsou nesrovnatelná s tím úžasným, co se má stát.

Římanům 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.

2.Korintským 4:17 Toto naše soužení trvá jen chvilku, ale díky němu přijde vítězství, které je s ním nesrovnatelné a které potrvá věčně.

1.Petrův 4:19 A tak ti, kteří trpí, ať svěří své životy Stvořiteli a i přes své utrpení, ať se nepřestávají chovat laskavě.

Advertisement